CRIMINALITEIT DETECTEREN DOOR SNEL EN SLIM TE ANTICIPEREN

Bijvoorbeeld door het verband tussen verloedering en criminaliteit aan te pakken. Zo investeert Stichting DITSS in een veilige en innovatieve maatschappij.

Lees meer...

VEILIGER UITGAAN DOOR INNOVATIEVER EN SOCIALER TE CONTROLEREN

Bijvoorbeeld door in uitgaansgebieden de veiligheidsbeleving te verbeteren. Zo investeert Stichting DITSS in een veilige en innovatieve maatschappij.

Lees meer...

DREIGING MINIMALISEREN DOOR SAMENWERKEN EN INNOVEREN

Bijvoorbeeld door een onveilige situatie te signaleren vóór het uit de hand loopt. Zo investeert Stichting DITSS in een veilige en innovatieve maatschappij.

Lees meer...

DE ZWAKSTE SCHAKEL ELIMINEREN BIJ DATA DELEN EN DIGITALISEREN

Bijvoorbeeld door menselijk gedrag te koppelen aan beveiligingssoftware. Zo investeert Stichting DITSS in een veilige en innovatieve maatschappij.

Lees meer...

CAMERATOEZICHT PRIVACY-SCHENDING OF PROBLEEMOPLOSSING?

Bijvoorbeeld door de verkeersveiligheid te vergroten met slimme software. Zo investeert Stichting DITSS in een veilige en innovatieve maatschappij

Lees meer...

Stichting DITSS

Het Innovatieplatform voor safety & Security

Stichting Dutch Institute for Technology, Safety & Security (DITSS) is een onafhankelijk bestuurde, non-profit organisatie, die zich vanuit een proactieve houding richt op het bijdragen aan maatschappelijke relevantie op het gebied van een veilige omgeving. Wij helpen opdrachtgevers uit het publieke domein in het vertalen van een latente innovatiebehoefte naar een concrete vraag en bijbehorende resultaatgerichte doe-aanpak.
Permanent innoveren is daarbij geen doel op zich voor stichting DITSS, echter een middel om in een dynamische omgeving proactief te kunnen inspelen op relevante bouw- en ontwikkelopgaven rondom veiligheid in de samenleving. DITSS is vooral krachtig in het bouwen van living labs, operationele proeftuinen en het neerzetten van praktijkgerichte innovatie-omgevingen.

Wat stichting DITSS uniek maakt:

  • Sterk in het inrichten van praktijkgerichte experimenteerruimtes en operationele proeftuinen die opdrachtgevers in de publieke sector kunnen ondersteunen bij het oplossen van vraagstukken in het veiligheidsdomein; 
  • Beschikking over een uniek netwerk van innovatieve kennis- en samenwerkingspartners in de multiple helix, waaronder AutomotiveCampus, Brainport, High Tech Campus, JADS, Midpoint, Strijp-S, TU/e en Universiteit Tilburg en TNO;
  • In onze projecten primair gebruik maken van de beschikbare capaciteit en talenten bij de betrokken publieke organisaties om innovaties vorm en inhoud te geven en draagt op die wijze bij aan de organisatie- en talentontwikkeling van haar partners;
  • Beschikking over een lean and mean bureau-organisatie, waardoor uw investering primair gaat naar het bereiken van een oplossing/resultaat en niet naar onze overhead
  • Het biedt een overzichtelijke en resultaatgerichte werkwijze in vier fasen (zie onder 'hoe werkt DITSS') welke is gebaseerd op co-creatie met duidelijke beslismomenten.

Onze missie:
Stichting DITSS brengt publieke en private stakeholders samen om te werken aan maatschappelijk oplossingen voor hedendaagse veiligheidsvraagstukken in de openbare ruimte en draagt daarmee aantoonbaar bij aan een veilige samenleving. Hierbij zijn onze kernwaarden voor samenwerking: onafhankelijkheid, verbinding, creativiteit en oplossend vermogen.

Onze ambitie voor 2018-2019
Het op de twee prioritaire kernthema’s Informatiegestuurde Veiligheid en Mobiliteit en Veiligheid, op basis van concrete vraagstelling vanuit de publieke sector en vanuit multiple helix samenwerking, opzetten van concrete innovatieprojecten die maatschappelijk relevant zijn en aantoonbaar bijdragen aan een veilige samenleving.

Wat is DITSS?

Stichting DITSS is een onafhankelijke, transparante en facilitaire regieorganisatie, die veiligheidsvraagstukken, technologische en sociale innovaties en bedrijfsleven met elkaar verbinden.

Lees meer...

Hoe werkt DITSS?

Stichting DITSS creëert een samenwerkend ecosysteem waarbinnen betrokkenen uit overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en samenleving worden uitgedaagd om te werken aan praktijkoplossingen voor veiligheids-vraagstukken.

Lees meer...

Met wie werkt DITSS?

Stichting DITSS werkt samen met kennisinstituten, bedrijven en overheidsinstellingen. Partners die binnen nieuwe samenwerkingsverbanden hun kennis delen en met verrassende oplossingen voor actuele veiligheidsvraag...

Lees meer...

Wat levert DITSS op?

Stichting DITSS streeft naar profijt voor samenleving, bedrijvigheid en kennisgroei. Dit creëren we door kennis, kunde en ervaring bij elkaar te brengen....

Lees meer...
Politie
Interreg
Provincie Noord Brabant
JADS
Midpoint Brabant
Brainport Development
CCV
HSD
Avans Hogeschool
Brainport Eindhoven
Fontys
Hightec Automotive Campus
Holst Centre
Ministerie Veiligheid en Justitie
Ministerie Economische Zaken
Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninklijke Relaties
Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding
Politie Academie
RDW
Tilburg University
TU Eindhoven
TNO
Twente Safety and Security
Veiligheidsregio MW-Brabant

Politie

Interreg

Provincie Noord Brabant

JADS

Midpoint Brabant

Powered by social innovation

Brainport Development

CCV

HSD

Avans Hogeschool

Brainport Eindhoven

Fontys

Hightec Automotive Campus

Holst Centre

Ministerie Veiligheid en Justitie

Ministerie Economische Zaken

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninklijke Relaties

Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding

Politie Academie

RDW

Tilburg University

TU Eindhoven

TNO

Twente Safety and Security

Veiligheidsregio MW-Brabant