Oplossingen

Stichting DITSS zoekt in haar netwerk naar veiligheidsvraagstukken en creëert hiervoor innovatieve oplossingen, daarbij gebruikmakend van de volgende instrumenten.

Veiligheidsateliers en Kennismobilisatiesessies voor de vraagarticulatie, analyse en het zoeken van theoretische oplossingen;
Fieldlabs om samen met haar partners de gevonden innovatieve oplossingen in de praktijk te toetsen op effectiviteit en toegevoegde waarde;
Business modelling wordt uitgevoerd wanneer de oplossing geschikt blijkt voor nationale of internationale uitrol;
Marktintroductie ondersteuning via het netwerk.

Haalbare ideeën en behoeften worden overgedragen aan een netwerk met innovatie-specialisten. Dit netwerk ondersteunt de klant bij zowel het schrijven van innovatie- en project-voorstellen als het daadwerkelijke innovatieproces. Gedurende dit hele proces blijft de klant eigenaar van haar idee of behoefte. Stichting DITSS draagt zorg voor het organiseren van vraag en innovatie en het managen van beleid, innovatie, informatie en advies, en tevens keten- en contractbeheer. Verder faciliteert Stichting DITSS de meest uiteenlopende en uitdagende broedplaatsen, operationele proeftuinen en fieldlabs waar geëxperimenteerd kan worden met de nieuwste fysieke en virtuele sensoren en big data. Stichting DITSS biedt verschillende instrumenten om nieuwe veiligheidstoepassingen te testen. Zo faciliteert Stichting DITSS kennisdeling en product development voor onderzoek en veilige samenleving. Een belangrijk resultaat is tevens succesvolle business en economische groei in de regio.

Een belangrijk deel van “het doen” binnen de geformuleerde kernthema’s vind plaats op fysieke, inspirerende locaties. In deze livings labs werkt stichting DITSS vanuit co-creatie in fieldlabs en operationele proeftuinen met onze opdrachtgevers en partners aan ontwikkel- en bouwprojecten rondom innovatieve veiligheidsvraagstukken.

Een mooi voorbeeld is het DITSS Data Innovation Lab (DDIL) dat is gevestigd bij JADS in Den Bosch en als proeftuin is verbonden aan het thema Informatiegestuurde veiligheid. Het DDIL is een basisvoorziening voor technologie experimenten, zoals de ontwikkeling van een Crimeroom en het Veiligheidsinformatiecentrum. Het DDIL is tevens een voorziening voor innovaties en experimenten rondom het bedenken van nieuwe concepten in samenwerken. In de onderstaande afbeelding is een overzicht van al deze labs opgenomen.


Stichting DITSS begeleidt opdrachtgevers in de gedeeltelijke of gehele professionele uitvoering van innovatieve ontwikkel-of bouwprojecten. Het biedt via Brainport Development ook de mogelijkheid aan bedrijven om gebruik te maken van het programma “Het nieuwe Innoveren.” Via dit programma wordt aan opdrachtgevers (zoals overheden) en bedrijven in 60 dagen een innovatieversnelling gegeven door een gerichte aanpak. De toegang vanuit stichting DITSS tot de kennis en expertise van Brainport Development, Midpoint  en Limburg Economic Development biedt onze opdrachtgevers de mogelijkheid om heel gericht hun innovatievraagstukken voor te leggen aan een interessant netwerk van publieke en private partners en kennisinstellingen in binnen- en buitenland.

Stichting DITSS juicht het samen met haar partners toe dat ook op andere plekken in Nederland en Europa living labs en proeftuinen van de grond komen en is graag bereid in die ontwikkeling met haar kennis en expertise bij te dragen. Internationale samenwerking rondom gezamenlijke projecten worden opgepakt in het verlengde van reeds lopende innovatieprojecten (INTERREG en H2020-Trillion) en binnen de samenwerking die wordt gezocht met ENLETS. Deze samenwerking wordt de komende periode nader verkend en vormgegeven. Hierbij wordt gebruikgemaakt van mogelijke EU-funding om samen met partners uit andere landen te werken aan die innovatieprojecten die een belangrijke en aantoonbare aanvulling bieden op de inspanningen die in Nederland worden geleverd.


Vanwege de vaak specifieke rol en positie van Stichting DITSS in relatie tot klanten, overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven is transparantie van groot belang. Hierbij gaat het zowel om ons en onze rol in het proces als voor de bedrijven en mensen waarmee wij (gaan) samenwerken.

Het is onze ambitie een Smart Innovatie Netwerk op te zetten van relevante professionals die periodiek samenkomen om nieuwe ideeën behoeften in te brengen. Een andere ambitie is het een Smart Innovatie Platform op te zetten van relevante professionals die de verzamelde ideeën beoordelen op onder meer haalbaarheid en die in samenwerking met relevante partijen een bijdrage leveren aan innovatie- en projectvoorstellen, de financiering en zelfs de uitvoering daarvan.

Zo stimuleert en faciliteit Stichting DITSS kennisdeling en productontwikkeling voor een prettige en veilige samenleving.


Projecten

Op dit moment zijn we bezig met de herinrichting van onze website, waaronder ook een actueel overzicht van onze innovatieve oplossingen (project trajecten). Derhalve ziet u op dit moment hieronder slechts 1 project vermeld. Dit overzicht wordt zo spoedig als mogelijk verder aangevuld en vormgegeven.


De Stichting DITSS heeft een coördinerende rol in het door de Europese unie mede gefinancierde project PASSAnT. Naast de subsidie van Interreg Vlaanderen-Nederland co financiert het ministerie van Economie Zaken en Klimaat en de provincie Noord-Brabant het PASSAnT project waarin via experimentele ontwikkelingen nieuwe oplossingen gezocht worden voor het kunnen detecteren en lokaliseren van de overslag van mensen, drugs en explosieven in havens en terminals. In de havens van Oostende en Moerdijk zullen de fieldlabs worden uitgevoerd. Het project is gestart op 1 januari 2018 en zal eindigen op 31 december 2020. Het project dat door DITSS samen met het Belgische VIAS institute is aangevraagd heeft reeds veel aandacht gekregen en het is een mooi samenwerkingsproject met 12 partners uit België en Nederland.

Lees meer op de website PASSAnT en Interreg. (klik op link)