Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

16 start- en scale-ups naar Computex/InnoVEX Taiwan

04 juni 2018

-For English read below-

Zestien Nederlandse start- en scale-ups vertrekken volgende week (4 juninaar één van de grootste tech en IT vakbeurzen ter wereld: de ComputexInnoVEX in Taiwan. Burgemeester van Eindhoven en voorzitter van de stichting Brainport, John Jorritsma, leidt de missie. Naast het ondersteunen van deelnemende bedrijven bij het leggen van relevante contacten worden tijdens het bezoek enkele Memorandumof Understanding ondertekend om de samenwerking tussen beide landen te intensiveren.   

Van de 16 start- en scale-ups die deelnemen aan de missie naar Taipei zijn er acht afkomstig uit Brainport Eindhoven. Het betreft onder meer Lightyear, dat werkt aan de eerste volledig door zonne-energie aangedreven gezinsauto en Lifesense dat slim ondergoed ontwikkeld voor vrouwen met incontinentie problemen en ten slotte Pillow's Willow VR studios dat met haar VR game Spark of Life werd vermeld in Forbes en de GDC award won voor beste VR game voor mobiele VR brillen. De voornaamste motieven van de bedrijven om deel te nemen aan de missie zijn het bevorderen van handel en het vinden van funding. Naast de startups nemen ook incubators HTXL en LUMO Labs deel. 

Gateway naar Aziatische markt 
Taiwan dat ook wel bekend staat als dé Aziatische hub voor Hightech Systems en Materialen is bijzonder interessant voor Nederlandse bedrijven. "Door Taiwan’s gelijke cultuur, manier van handelen en goede bescherming van intellectueel eigendom dient het land als ideale ingang voor Nederlandse bedrijven tot de Aziatische markt en andersom," licht areamanager Azië bij Brainport Development Desiree van Zutphen toe. "Veel grote corporate bedrijven zoals ASML en Philips zijn dan ook gevestigd in Taiwan." 

Aanleiding missie 
De directe aanleiding van de missie is een ontmoeting die eerder dit jaar plaatshad tussen burgemeester van Eindhoven John Jorritsma en burgemeester van Taipei.Ko Wen-Je in Eindhoven en een MoU tussen het Taiwanese Industrial Technology Research Institute (ITRI) en Brainport Development. Daarin spraken beide steden de intentie uit om nauwer te gaan samenwerken op het gebied van startup initiatieven en ecosystemen en om NL startups zich te laten "pitchen" in Taiwan aan investeerders en relevante counterparts. 

Organisatie en programma 
De missie wordt georganiseerd door Brainport Development -de economische ontwikkelingsmaatschappij van Brainport Eindhoven-, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en Startup Delta. Het programma bestaat naast diverse matchmaking sessies met interessante relaties en mogelijke investeerders uit netwerkbijeenkomsten en de mogelijkheid voor de start-ups om hun verhaal te pitchen richting investeerders en Taiwanese media. 

MoU's  
Tijdens de missie worden meerdere Memorandums of Understanding (MoU) getekend. Eén daarvan betreft samenwerking tussen Taipei en Eindhoven om de ontwikkeling van smart city solutions op het gebied van gezondheidszorg en veiligheid te versnellen en gaan samenwerken in proeftuinen zowel in Taipei als in Eindhoven. Dit heeft als direct resultaat dat Nederlandse bedrijven hun producten en diensten kunnen demonstreren.  
 
Eerste proeftuin is een feit 
Het eerste voorbeeld van zo'n proeftuin is er al. De Eindhovense startup Sorama sluit een overeenkomst met het Department of Transportation Taipei om de geluidscamera die de start-up ontwikkelde in te zetten om het aantal ongevallen op een druk kruispunt in Taipei terug te brengen en de geluidoverlast in kaart te brengen zodat de leefbaarheid op en rondom het kruispunt wordt vergroot. Sorama is al bezig met het vormgeven van een soortgelijk initiatief in Eindhoven. 

Overeenkomst met TAITRA 
Ten slotte sluit de gemeente Eindhoven een overeenkomst met TAITRA (Taiwan External Trade Development Council) dat de handel van Taiwanese bedrijven met het buitenland stimuleert om bijvoorbeeld de Taiwan Excellence Day in Eindhoven te organiseren zodat deze bedrijven de regio beter leren kennen en Nederlandse bedrijven weten wat voor innovatieve technologieën worden ontwikkeld in Taiwan.  

Missie met grote meerwaarde voor Nederland 
John Jorritsma is bijzonder enthousiast over de missie. "Naast het feit dat Computex/InnoVEX een ideaal platform is voor Nederlandse start-ups die zaken willen doen in en met Azië is het een uitgelezen kans om het Nederlandse start-up ecosysteem op de kaart te zetten in Taiwan." 

16 Dutch start-ups leave for Computex/ InnoVEX Taiwan

On Monday the 4th of June sixteen Dutch start- and scale-ups leave for Computex/ InnoVEX in Taiwan, one of world's largest tech and IT tradeshows. Mayor of Eindhoven and president of the Brainport foundation, John Jorritsma, leads this mission. Besides supporting participating companies in making relevant contacts, several Memorandums of Understanding will be signed to intensify collaboration between both countries.

Eight of the sixteen start- and scale-ups that participate in the mission to Taipei come from Brainport Eindhoven. Companies that participate among others are Lightyear, that is building the first family car on solar energy and Lifesense that is developing smart underwear for women with met incontinence problems and last Pillow's Willow VR studios. The company's VR game Spark of Life was mentioned in Forbes and won the GDC award for best VR game for mobile VR glasses. The main motives of the companies to participate in the mission are stimulating export and finding funding. Start-up incubator programs HTXL and LUMO Labs also join the delegation.

Gateway to the Asian market
“Taiwan which is also known as the Asian hub for Hightech Systems and Materials is particularly interesting for Dutch companies," area manager Asia at Brainport Eindhoven's economic development agency Desiree van Zutphen says. "Because of Taiwan’s similar culture, way of trading and good protection of intellectual property, the country is an ideal gateway to the Asian market for Dutch companies and the other way around. That is why a lot of Dutch corporate companies like ASML and Philips have offices in Taiwan."

Mission result of earlier visit 
The mission is a direct result of a meeting between mayor of Eindhoven John Jorritsma and mayor of Taipei Ko Wen-Je earlier this year and a MoU between the Taiwanese Industrial Technology Research Institute (ITRI) and Brainport Development. In this MoU both cities agreed on intensifying their collaboration in the field of start-up initiatives and start-up ecosystems and to have several start-ups visit Computex to pitch their product or service to potential investors and relevant counterparts.

Organisation and program
This mission is organised by Brainport Development –the economic development agency of Brainport Eindhoven, the Netherlands Enterprise Agency and StartupDelta. The program consists of various matchmaking sessions with interesting relations and potential investors, network events and start-ups have the possibility to pitch their stories to Taiwanese media.

MoU's
During the mission several Memorandums of Understanding (MoU) will be signed. One of them concerns collaboration between Taipei and Eindhoven to speed up the development of smart city solutions in the field of health and safety by setting up living labs, in Taipei as well as in Eindhoven. This enables Dutch companies to demonstrate their products and services in a real live setting. The first living lab is already going to be realised. On June 6th Sorama, an Eindhoven company will sign an agreement with the Department of Transportation Taipei to test the sound camera the company developed in a busy intersection in Taipei to reduce the number of accidents that happen there and to reduce sound pollution. Sorama is already working on a similar initiative in Eindhoven.

Agreement with TAITRA
Finally, the city of Eindhoven will sign an agreement with TAITRA (Taiwan External Trade Development Council) an organisation that stimulated international trade of Taiwanese companies to for example host the Taiwan Excellence Day in Eindhoven for the companies to get the region better and for Dutch companies to learn about new innovative technologies that are currently being developed in Taiwan.

Mission with considerable added value for the Netherlands J
ohn Jorritsma is very enthusiastic about the mission. "Besides the fact that Computex/InnoVEX is an ideal platform for Dutch start-ups that want to do business in Asia, this tradeshow is an excellent opportunity to position the Dutch start-up ecosystem in Taiwan."