Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

40 nieuwe Brainport Eindhoven ambassadeurs dankzij Young Brainport Summer School

27 augustus 2019

For English, see below.

In de week van 12 augustus bezochten 40 begaafde jongeren uit 17 landen wereldwijd Brainport Eindhoven. Hier maakten ze kennis met de innovatieve bedrijvigheid en cultuur van de stad. De deelnemers hadden een vol programma, met bezoeken aan enkele hightech bedrijven en kennisinstellingen in de regio:  Alius Energy, ASML, Baker Hughes, Huijbregts Groep, Philips, PSV, Solliance en Eindhoven University of Technology.

Tekort aan techtalent

Het doel van de zomerschool is om nieuwe ambassadeurs wereldwijd te creëren, omdat er een groeiend tekort aan goede hightech kenniswerkers is. Door nu een zaadje te planten, hoopt Young Brainport Summer School dit tekort te kunnen reduceren. De leerlingen brengen hun enthousiasme over op andere techtalenten in hun regio, zodat zij geïnteresseerd raken in studie en/of baan in Brainport Eindhoven.

Enthousiaste ambassadeurs

Dat er nu 40 ambassadeurs zijn afgeleverd, is wel duidelijk. Het enthousiasme van de jongeren over Brainport Eindhoven straalden zij continu uit. Dat was ook duidelijk te zien tijdens de opdracht bij PSV, waar de deelnemers, na een masterclass Design Thinking van Van Berlo Agency, in groepjes het stadion van de toekomst gingen ontwerpen. Door de samenwerking kwamen veel creatieve ideeën naar voren, zoals een warmteregulatiesysteem op basis van water, een kortingssysteem op basis van de duurzaamheid van je vervoersmiddel, en het winnende idee: een supportersapp voor tijdens de wedstrijden. De soms hevige discussies voorafgaand aan de resultaten, benaderd vanuit verschillende disciplines, waren een toonbeeld van de betrokkenheid en enthousiasme.

Ondanks deze discussies is er een hechte band tussen de deelnemers ontstaan: “De jongeren creëerden in slechts één week een familie, waarin iedereen elkaar hielp en lol had met elkaar.” Shristi (17) uit Delhi, omschreef haar mededeelnemers als 'wetenschapsmensen' met academische excellentie, passie voor technologie en respect voor elkaar ongeacht achtergrond. De internationale deelnemers waren erg onder de indruk van de gastvrijheid in de regio. “De bedrijven zijn heel gastvrij en ze hebben ons echte praktijkcases gegeven. Dat is enorm leerzaam, want zo krijgen we een goed beeld van de bedrijven waar we later daadwerkelijk in zouden kunnen werken. Je moet er goed samenwerken.”, aldus de Turkse Ekin (18). Ze voelden zich er erg welkom en dat helpt natuurlijk bij enthousiasmeren van hun vrienden en mede studenten over de regio.

Ook de hoeveelheid bedrijven en vooral startups spreekt veel deelnemers erg aan. Wat Sinan (17) uit Turkije aangeeft: “Ik vind het echt heel leuk dat alles hier zo dicht bij elkaar zit. Het is goed te bereiken. Ik denk niet dat ik deze kansen in mijn eigen land vindt.” Hij vult verder aan: “Het is zo leuk om de technologie toegepast te zien. Ik had altijd al interesse in natuurkunde en ik ben nu nog enthousiaster.” 


  • Ybss23
  • Ybss2
  • Naamloos2
  • Naamloos

De verschillende bedrijfsbezoeken hebben behoorlijke impact gemaakt op de leerlingen. In hun eindpresentaties vertelden ze uitbundig over hun ervaringen. Ines (17) uit Lissabon: “We hebben de filosofie van Brainport gevonden. We begrijpen dat Brainport Eindhoven niet in vierkante meters kan worden uitgedrukt, maar het moet uitgedrukt worden in voortuitgang en vanuit dat oogpunt is Brainport enorm. Vooruitgang en innovatie zijn echt heel belangrijk voor deze regio en communicatie en interactie tussen mensen uit verschillende vakgebieden is hiervoor cruciaal. We zijn blij om hiervan deel uit te maken.”

Eén deelnemer vroeg zelfs een momentje om projectleider Mieke Zijlstra in het zonnetje te zetten, als dank voor deze unieke ervaring. Prince (16) uit Bangladesh wil dolgraag in Brainport Eindhoven studeren en werken. De Young Brainport Summer school heeft zijn enthousiasme nog meer aangewakkerd. “Zonder enige twijfel kan ik zeggen dat dit een onvergetelijke ervaring is, die ik in de toekomst zal koesteren.”

Laatste Young Brainport Summer School

Dit was de laatste editie van de Young Brainport Summer School. “We hebben nu vier zeer succesvolle edities gedraaid en vinden dat het tijd wordt voor de volgende stap,” zegt programmamanager Yvonne van Hest. “Samen met onze partners hebben we besloten het concept door te zetten, maar met een doelgroep die iets dichter bij het bedrijfsleven staat. Dat betekent concreet dat we de unieke beleving bij onze techbedrijven gaan inzetten voor (internationale) studenten van de hoger onderwijsinstellingen. Om zo nog meer studenten te behouden voor ons bedrijfsleven.” 

---

Forty new Brainport Eindhoven ambassadors thanks to Young Brainport Summer School

Forty gifted young people from 17 countries worldwide visited Brainport Eindhoven during the week of August 12th. They got to know the culture and innovative character of the city. The participants had a full program, with visits to a number of high-tech companies and data and knowledge institutions in the region: Alius Energy, ASML, Baker Hughes, Huijbregts Groep, Philips, PSV, Solliance and Eindhoven University of Technology.

Shortage of tech talent

The aim of the summer school is to create new ambassadors worldwide, because there is a growing shortage of good high-tech knowledge workers. Following the motto ‘you reap what you sow’, Young Brainport Summer School hopes to be able to reduce this shortage. The students transfer their enthusiasm on to other tech talents in their region, so that they hopefully become interested in studying and/or working in Brainport Eindhoven.

Enthusiastic ambassadors

It is clear that we have 40 new ambassadors. They really showed their enthusiasm about Brainport Eindhoven. That was also visible during the PSV assignment, where the participants, after a master class Design Thinking by Van Berlo Agency, had to design the stadium of the future. As a result of the collaboration, many creative ideas emerged, such as a water-based heat regulation system, a discount system based on the sustainability of your vehicle, and the winning idea: a supporters app to be used during the match. The sometimes intense discussions prior to the results, coming from different disciplines, showed commitment and enthusiasm.

Despite these discussions, there is a close bond between the participants: "The young people created a family in just one week, in which everyone helped each other and had fun with each other." Shristi (17) from Delhi, described her fellow participants as ‘scientists’ with academic excellence, passion for technology and respect for each other regardless of their backgrounds. The international participants were very impressed by the hospitality in the region. “The companies are very hospitable and they have provided us with real cases. That really helps as it gives a realistic view of the companies in which we could work later. Working together is vital,” says Ekin (18) from Turkey. The participants felt very welcome which of course helps with enthusing their friends and fellow students about this region.

The number of companies and especially start-ups also appeals to many participants. Sinan (17) from Turkey: “I really like that everything is so close together here. It is easy to reach. I don't think I will find these opportunities in my own country," he adds. "It's so nice to see how the technology is applied. I have always been interested in physics and I am now even more enthusiastic.”

The various company visits have made a considerable impact on the students. In their final presentations they spoke exuberantly about their experiences. Ines (17) from Lisbon: “We found the philosophy of Brainport. We got that Brainport Eindhoven can’t be measured in square meters. It needs to be measured in progress and by that point of view, Brainport is huge. We got that going forward is really important to this place but they know that communication and interaction between people from different fields is key for that. And we are so glad to be part of this.”

One participant even asked for a moment to put project manager Mieke Zijlstra in the spotlights, as a ‘thank you’ for this unique experience. Prince (16) from Bangladesh would love to study and work in Brainport Eindhoven. The Young Brainport Summer school has fed his enthusiasm even more. "Without a doubt I can say that this is an unforgettable experience that I will cherish in the future."

Last Young Brainport Summer School

This was the last edition of the Young Brainport Summer School. "We have had four very successful editions and think it is time for the next step," says program manager Yvonne van Hest. “Together with our partners we have decided to continue the concept, but with a target group that is a bit closer to the business world. In concrete terms, this means that we will use the unique experience at our tech companies for (international) students at (applied) universities. In order to retain even more students who will use their talents for the companies in the region.”