BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Brainport Eindhoven vergeleken met vijf andere Europese regio’s

16 november 2017

Brainport Eindhoven is één van de casestudies in een vandaag verschenen rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. In Stedelijke regio’s als motoren van economische groei noemt het PBL de regio het Nederlandse schoolvoorbeeld van succesvolle regionale samenwerking tussen overheid, ondernemers en kennisinstellingen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving, dat onafhankelijk onderzoek doet naar ruimte en milieu, vergeleek Brainport Eindhoven met vijf andere snelgroeiende Europese regio’s, waaronder Dublin en München. De onderzoekers bekeken in hoeverre overheidsbeleid een rol speelt in de groei van steden en regio’s.

“Deze casestudies laten zien dat wegen naar groei per gebied sterk kunnen verschillen”, zegt Otto Raspe, hoofdauteur van het rapport. “Er is niet één standaardrecept voor economische groei, al zijn alle regio's hier wel naar op zoek. Dat leidt tot vergelijkbare projecten voor campussen en creatieve broedplaatsen, living labs en hogesnelheidslijnen, startups en clusters, maar die zijn niet altijd gebaseerd op de karakteristieken van de lokale economie.”

Begin jaren '90, toen de economische structuur in de regio onder druk kwam door saneringen bij Philips en het faillissement van DAF, besloten de burgemeester van Eindhoven en de voorzitters van Kamer van Koophandel en de TU/e tot gezamenlijk overleg en actie. Ruim twintig jaar later staat Brainport Eindhoven nationaal en internationaal op de kaart als toptechnologieregio.

Uit het rapport komt een aantal belangrijke factoren voor succes naar voren: een goed opgeleide beroepsbevolking, een goed woon- en leefklimaat, en goede bereikbaarheid.

“Overheden kunnen dus wel degelijk het verschil maken naar voren, met investeringen in bereikbaarheid, woonmilieus, culturele voorzieningen en een goed werkende arbeidsmarkt. Daarmee creëer je de voedingsbodem voor ondernemers en bedrijven”, zegt Raspe.

Maar elke regio is anders. “De economische structuur uit het verleden bepaalt de mogelijkheden voor ontwikkeling op de langere termijn. Daarom heeft Amsterdam andere opgaven dan Eindhoven.” Ook overheden moeten daarvoor samenwerken: soms is de rijksoverheid nodig als het gaat om wetgeving of extra investeringen. Een van die opgaven in de hightechregio Eindhoven is het aantrekken en opleiden van voldoende technisch personeel.

Lees hier het hele rapport.

In deze video licht Otto Raspe de belangrijkste resultaten en aanbevelingen van zijn onderzoek toe. 

.