Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Brainportregio gaat stedelijke structuur versterken

09 juni 2016

De Brainportregio is met de Noordelijke en Zuidelijk Randstad een van de drie economische hotspots van Nederland. Om de concurrentie op wereldniveau aan te gaan, willen deze regio´s samen met het Rijk, hun stedelijke structuur meer op elkaar afstemmen en versterken. Door innovatie te stimuleren, met slimmere verbindingen en een focus op toplocaties, verbetert de economische uitgangspositie van Nederland.

De internationale concurrentiekracht van onze stedelijke regio’s kan en moet sterker. De ambitie is om meer (internationaal opererende) bedrijven, instellingen (cultureel, onderwijs) en kenniswerkers naar deze stedelijke regio’s te trekken. De ministers Schultz (Infrastructuur en Milieu), Kamp (Economische Zaken) en Plasterk (Binnenlandse Zaken), de bestuurders en de economic boards van de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven gaan bij de ruimtelijke inrichting van ons land de uitdaging aan om de concurrentiekracht te versterken. De partijen hebben 9 juni de intentieverklaring ’Ruimtelijk-Economische Ontwikkel Strategie (REOS) Noordelijke Randstad, Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven’ getekend.

Schultz

Minister Schultz: “Door innovatie te stimuleren, te werken aan nieuwe vormen van energie én de leefbaarheid van de steden te vergroten, kunnen steden in Nederland hun positie versterken ten opzichte van hun concurrenten zoals Londen en Parijs. Deze intentieverklaring laat zien dat we met zijn allen samen Nederland sterker kunnen en willen maken.”

Diversiteit

De karakteristieke Nederlandse stedelijke structuur biedt voordelen in vergelijking met andere grote steden. Er is sprake van een grote diversiteit van stedelijke milieus; de Brainport Avenue heeft andere kwaliteiten dan de binnenstad van Utrecht of de Zuidas van Amsterdam. Ook heeft Nederland geen heel grote steden waardoor de steden compact zijn en er natuur- en recreatiegebieden in de buurt te vinden zijn. Voor veel internationale expats is dat erg aantrekkelijk.

Toplocaties

De ondertekenaars van de intentieverklaring zijn het met elkaar eens dat de internationale concurrentiekracht erom vraagt om de (beleids)inzet te focussen op een beperkt aantal toplocaties. Het gaat daarbij om locaties met een mix van kantoren, kennisinstellingen en clusters van hoogwaardige technologie en innovatie. Die toplocaties moeten goed bereikbaar zijn zoals bijvoorbeeld Brainport Eindhoven, dat al geruime tijd ijvert voor onder meer een snelle treinverbinding met Düsseldorf. Ook de haven van Rotterdam, de luchthaven Schiphol, Utrecht Science Park en de Internationale Zone Den Haag zijn gebaat bij goede verbindingen. Vooral voor de bereikbaarheid binnen de stedelijke regio’s ligt hier een grote opgave. Waar de verbindingen tussen de steden veelal op orde zijn kan het voor- en natransport (‘first and last mile’) in de stedelijke regio nog sterk verbeterd worden.

Stations

Verder hebben de partijen afgesproken om vooral rondom grote stations ruimtelijke ontwikkelingen zoals de bouw van woningen, kantoren en voorzieningen te intensiveren. Ook dat draagt bij aan het vergroten van de productiviteit van de steden. Bedrijven zijn productiever omdat ze gevestigd zijn in de nabijheid van andere bedrijven, afnemers en gespecialiseerde toeleveranciers en omdat de afzetmarkt groot is. Bovendien bieden stedelijke agglomeraties een omvangrijke arbeidsmarkt met veel hoogopgeleiden en een gevarieerd aanbod aan voorzieningen.

Jack Mikkers

Burgemeester Jack Mikkers van Veldhoven is bestuurslid van de stichting Brainport. Als portefeuillehouder ‘Basics’ gaat hij over de leefomgeving en bereikbaarheid van de Brainportregio. Mikkers over de intentieverklaring: “REOS is nu erg infrastructureel en ruimtelijk gericht, maar het verbeteren van economisch perspectief gaat over meer dan verbindingen. Het gaat ook over het voorzieningenniveau in de regio’s. Wat kun je mensen bieden die in onze regio wonen en werken om daarmee aantrekkelijk te zijn ten opzichte van andere regio’s in de wereld? Ik hoop dat het kabinet ziet dat de keuze die we met REOS maken, een keuze is voor economische ontwikkeling en groei, maar dat het niet kan zonder te kijken naar het voorzieningenniveau in de regio’s en de mogelijkheden om elkaar daarin te versterken.”

Experimenten

In de intentieverklaring hebben de partijen de hoofdlijnen van de ruimtelijke economische ontwikkelstrategie vastgelegd. Zij gaan deze de komende periode verder uitwerken in een uitvoeringsagenda die medio 2017 meer duidelijkheid moet geven hoe de opgaven rondom de verschillende toplocaties gezamenlijk worden opgepakt. In die uitvoeringsagenda worden onder anderen initiatieven voor zogeheten living labs opgenomen waarin op kleine schaal experimenten worden uitgevoerd bijvoorbeeld om nieuwe vervoersconcepten voor stedelijke bereikbaarheid te ontwikkelen.

Gerelateerd bericht:
5 vragen aan Jack Mikkers