BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

BZW Eindhoven komt met Ondernemersagenda

30 maart 2017

Onderwijs en arbeidsmarkt, het versterken van de onderlinge samenwerking en innovatie én het verbeteren van de fysieke bereikbaarheid van de regio. Dat zijn de drie prioriteiten van de ondernemers uit Eindhoven en omgeving, zo blijkt uit een onderzoek dat door Fontys is gehouden onder de leden van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging in deze regio. De conclusies van het onderzoek zijn weergegeven in een Ondernemersagenda die 30 maart tijdens een bijeenkomst bij de Rabobank Eindhoven-Veldhoven werd overhandigd aan burgemeester John Jorritsma.

BZW wilde van de ruim 350 ondernemers die zij in de regio vertegenwoordigt, weten welke thema’s de komende jaren centraal moeten staan. De afgelopen maanden is onder leiding van Cees-Jan Pen, Lector De Ondernemende Regio van Fontys Hogeschool Management Economie en Recht, een onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn circa 100 leden bevraagd door middel van diepte-interviews, rondetafelgesprekken en een digitale enquête. Het onderzoek, dat mede mogelijk gemaakt is door de gemeente Eindhoven, de Rabobank Eindhoven-Veldhoven en Brainport Development, diende als basis voor een Ondernemersagenda. Hierin staan de lobbyonderwerpen die volgens de leden van BZW de komende jaren prioriteit dienen te krijgen. De agenda wordt gebruikt om op korte termijn in gesprek te gaan met diverse partijen om te bezien hoe en door wie de genoemde thema’s worden opgepakt. Ook wil BZW de agenda benutten als input voor het lokaal en regionaal economisch beleid en zal het gebruikt worden als input voor de verkiezingsprogramma’s voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

Invullen vacatures
Het onderwerp onderwijs en arbeidsmarkt wordt door de leden van BZW de hoogste prioriteit toegekend. 63 Procent gaf aan dat zij op dit moment veel tot enigszins moeite hebben om vacatures in te vullen. Het stimuleren van investeringen voor een hogere instroom in technisch en ICT onderwijs wordt dan ook door veel leden als erg belangrijk gevonden. Maar belangrijker vinden de leden nog het investeren in het huidige personeelsbestand. De onderwerpen ‘leven lang leren’ en ‘duurzame inzetbaarheid’ kregen van de leden de hoogste score bij het onderwerp onderwijs en arbeidsmarkt. Deze thema’s krijgen de komende tijd dan ook zeker extra aandacht binnen BZW.

Innovatiekracht versterken
Het versterken van de onderlinge samenwerking en innovatie wordt door de leden als tweede prioriteit genoemd. De regionale maakindustrie heeft een lange traditie als het gaat om samenwerking en innovatie. Er lopen diverse initiatieven en programma’s waarbij maakbedrijven kunnen aansluiten. Op dit punt heeft de Brainportregio een heel goede reputatie opgebouwd. Maar uit interviews en rondetafelgesprekken blijkt dat de BZW-leden deze initiatieven missen in onder andere de zakelijke dienstverlening, de bouw en de logistiek. Er is een latente behoefte aan een open innovatiemodel analoog aan Brainport Industries, stellen de onderzoekers van Fontys.

Capaciteit snelwegen
De fysieke bereikbaarheid van de regio wordt door de ondernemers in de regio als een derde belangrijk onderwerp genoemd. In de gesprekken met leden werd aangegeven dat een goede bereikbaarheid essentieel is voor het functioneren van de regionale economie. Het vergroten van de capaciteit van de snelwegen A2, A58 en A67 wordt hierbij veruit als belangrijkste maatregel genoemd, gevolgd door het verbeteren van de doorstroming op de regionale wegen en de ontsluiting van bedrijventerreinen.

Mainport
De leden van BZW noemen het benutten van de status van Brainport als Mainport als vierde belangrijke prioriteit. Dit biedt volgens de leden een actuele kans om belangrijke investeringen vanuit de Rijksoverheid te verkrijgen. De afgelopen maanden is door de gemeente, Brainport en provincie Brabant gewerkt aan het opstellen van een actieagenda. Deze wordt begin april gepresenteerd. De uitkomsten van dit onderzoek zijn besproken met de opstellers van dit document.

Duurzaamheid
Ten slotte wordt het thema duurzaamheid en circulair ondernemen gezien als vijfde belangrijke thema. De leden vinden het belangrijk dat door samenwerking en kennisdeling invulling wordt gegeven aan dit onderwerp. “Het is goed dat BZW dit thema al enige tijd heeft aangemerkt als één van haar lobbyprioriteiten en samen met de gemeente Eindhoven het initiatief heeft genomen tot de oprichting van de DuurzaamheidsOrganistatie Eindhoven (DOE). Deze organisatie – met vertegenwoordigers vanuit de overheid, de kennis en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven – gaat met concrete projecten een wezenlijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambities van de stad”, stellen de onderzoekers.