Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Employer branding: een kijkje in de keuken bij Sioux Technologies

08 oktober 2019

-For English read below-

Interactieve sessie onder leiding van Sr. Glue

Employer branding: een kijkje in de keuken bij Sioux Technologies

De Brainport Eindhoven themabijeenkomst over Employer Branding die afgelopen donderdag plaatsvond in Sioux Labs, de huiskamer van Sioux Technologies, werd druk bezocht door regionale HR-professionals en internationaal talent. Martine Dubling, Manager Recruitment van Sioux Technologies en Stijn van Eekelen van Sr. Glue gaven een kijkje in de keuken, deelden hun ervaringen op het gebied van Employer Branding en daagden aanwezigen uit om een ‘employee journey’ uit te werken voor hun bedrijf. Dat leidde tot een zeer interactieve sessie en het delen van ervaringen over en weer.

De gastsprekers 

Martine Dubling werkt nu zo’n vijf jaar voor Sioux Technologies en is in haar rol verantwoordelijk voor alle recruitment activiteiten van het bedrijf. Door haar achtergrond in software systems engineering heeft zij een goede voeling met de doelgroep behouden.

Stijn van Eekelen is Creative Director en partner bij Sr. Glue dat bedrijven en organisaties helpt bij hun branding door communicatiestrategieën te vertalen naar beeld.

Verslag van de middag
Na een kort welkomstwoord door manager van het Brainport Talent Attraction Program, Richard Kerste, trapte Stijn van Eekelen de middag af. Vanuit zijn expertise op het gebied van employer en corporate branding en aan de hand van de structuur van een employee journey ging hij het gesprek aan met Martine over de marketingstrategie van Sioux Technologies specifiek voor de doelgroep medewerkers en potentiële medewerkers. Tijdens het interview maakte Martine duidelijk dat alles draait om de medewerker.

“Bij Sioux draait alles om onze medewerkers, vertelt Martine. “We delen een passie voor technologie, willen plezier hebben in ons werk en hier werken voelt als onderdeel zijn van een familie. Dat loopt als een rode draad door alles wat we doen op het gebied van employer branding en onze promotionele activiteiten heen. Wat we zeggen en uitstralen moet echt zijn. Authenticiteit is een cliché woord maar daar draait het om. Als we ergens staan om Sioux te promoten gaat altijd één van onze collega’s met technische of IT achtergrond mee.” “Je wilt potentiële medewerkers laten ervaren hoe het echt is om bij Sioux te werken. De samenwerking tussen de verschillende afdelingen in het bedrijf is daarbij van groot belang. Met onze uitingen en testimonials willen we echte verhalen laten zien en echte projecten tonen. Het mooie is dat onze mensen ook trots zijn om te laten zien waaraan ze werken. Ze zijn vervolgens ook zeer bereid om dat ook te delen. Dat betekent dat je 700 ambassadeurs hebt, die je verhaal willen vertellen. De mooie verhalen vind je door nauw samen te werken met group leaders. Samen stellen we een contentkalender op die dient als leidraad voor ons verhaal naar buiten.”

Proef zitten om laagdrempelig sfeer te proeven
“Sioux biedt potentiële kandidaten bovendien de mogelijkheid om op een informele en laagdrempelige manier te ervaren wat het werken bij Sioux betekent. Proef zitten noemen we dat, potentiële kandidaten kunnen dan gewoon eens komen kijken, meelopen en de sfeer proeven. We maken deze sessies via allerlei kanalen bekend. Daarnaast organiseren we voor zowel onze medewerkers als externen inhoudelijke sessies over technische en IT onderwerpen. Op deze manier creëren we thought leadership. Dit type tech sessies of events organiseren we ook voor andere doelgroepen zoals studenten en kinderen. Het uiteindelijk doel is daarbij altijd om potentiële (toekomstige) medewerkers die bij ons passen te bereiken.”

Belangrijk dat mensen zich thuisvoelen
“Wanneer mensen voor ons kiezen, ervaren ze dat het werken voor Sioux voelt als onderdeel uitmaken van een familie. Het is belangrijk dat onze nationale en internationale collega’s zich hier welkom en thuis voelen. Daarom hebben we een onboarding program en nemen we, in samenwerking met Holland Expat Center South, de volledige relocation voor onze rekening zodat zij zich kunnen richten op werk en inburgeren.“

Aandacht voor internationale medewerkers en spouses
“Wanneer medewerkers hier vervolgens komen werken, worden ze gekoppeld aan een buddy en daarnaast hebben we een Cultural Awareness programma voor zowel onze internationale als Nederlandse medewerkers. We hebben bijzondere aandacht voor partners en kinderen van onze internationale collega’s. Zo werken sommige van de spouses hier en komen ook partner en kinderen naar Sioux Labs tijdens avonden die we voor hen organiseren.”

Beïnvloeders en andere doelgroepen betrekken en binden
We richten ons niet alleen op de doelgroep (potentiële) medewerkers maar ook op doelgroepen die invloed uitoefenen op deze primaire doelgroep. We organiseren bijvoorbeeld een mechatronics competition voor studententeams. De finale van die wedstrijd vindt plaats tijdens de Dutch Design Week, dan presenteren de verschillende teams hun concept. Daar hebben ze dan al het hele jaar aan gewerkt onder begeleiding van hun docenten en vanuit onze medewerkers. Op die manier leren zowel de studenten als docenten ons kennen.”

Vragen van aanwezigen aan Martine en Stijn 

Wordt de spouse betrokken bij preboarding? Martine: we brengen hen al voor hun komst naar Nederland in contact met Expat Spouses Initiative. Verder hebben we bijzondere aandacht voor de meereizende familieleden wanneer ze hier zijn.

Je geeft aan dat alles bij jullie om mensen gaat maar hoe laat je dat nu echt daadwerkelijk zien? Martine: We laten onze mensen oprechte verhalen vertellen, zij zijn onze ambassadeurs. Sluit je mensen uit? Martine: Al onze uitingen moeten al als selectiecriterium dienen. Stijn voegt toe: door heel uitgesproken te zijn, bouw je een merk. Wanneer je lovers and haters hebt, dan heb je een merk gebouwd. Een goed employer brand trekt de juiste mensen aan en behoudt de juiste mensen.

Hoe kijk je dan of nieuwe internationale medewerkers matchen met je bedrijfscultuur voordat ze hier zijn? Martine: We zoeken naar mensen met dezelfde attitude en kijken ook naar welke culturen matchen met onze cultuur op basis van het Hofstede model.

Is video de heilige graal? Stijn: het is zaak is om je boodschap en medium af te stemmen op de doelgroep. Daarnaast is het raadzaam om te zorgen dat je meerdere films, testimonials hebt. Je moet een volledig verhaal vertellen.  

Employee journey
Hieronder tref je een ‘employee journey’ met voorbeelden van enkele kanalen en middelen die de aanwezigen inzetten om hun (toekomstige) werknemer te bereiken en te behouden.


Voorbeelden van middelen per fase

Source, engage, select

LinkedIn feed, vacatures op eigen website, vacatures op jobportals, testimonials, verhalen van eigen mensen, events, vacatures op BrainportEindhoven.com, actieve recruiters, interviews/ selectiegesprekken, uitschrijven persona’s, challenges/ wedstrijden, aanwezig zijn op inhoudelijke, vakgerelateerd

Hire, preboarding, onboarding

Informatie, onboardingsprogramma’s, sessies, events, buddyprogramma’s,

Retention, seperate, reunite

Expert sessies, aandacht voor totale gezin, ruimte om passie voor tech te delen, exit gesprekken, alumni programma.


Heb jij ook een interessant verhaal te vertellen op het gebied van het aantrekken of behoud van internationaal talent? Meld je dan aan bij Heather Donaldson: h.donaldson@brainportdevelopment.nl als spreker voor een themabijeenkomst of voor een artikel in onze Talent Attraction & Retention nieuwsbrief.

 


Interactive session under guidance of Sr. Glue

Employer branding: behind the scenes at Sioux Technologies

The Brainport Talent theme meeting about the topic employer branding that took place in Sioux Labs, the living room of Sioux Technologies, last Thursday was well attended by regional HR professionals and international talent. Martine Dubling, Manager Recruitment of Sioux Technologies and Stijn van Eekelen of Sr. Glue invited people present behind the scenes and shared their experiences in the field of Employer Branding and challenged those present to work out an ‘employee journey’ for their company. That resulted in a very interactive session and the sharing of experiences back and forth.

Hosts/ guest speakers

Martine Dubling has been working for Sioux Technologies for about five years and is responsible for all recruitment activities within the company. Because of her background in software systems engineering, she has a good feeling with the target group.

Stijn van Eekelen is Creative Director and partner at Sr. Glue, that helps companies and organizations with their branding by translating communication strategies into video stories.

Report of the afternoon
After a brief welcome speech by Richard Kerste, manager of the Brainport Talent Attraction Program, Stijn van Eekelen kicked off the afternoon. Based on his expertise in the field of employer and corporate branding and on the basis of the structure of an employee journey, he started a discussion with Martine about the marketing strategy of Sioux Technologies specifically for the target group of employees and potential employees. During the interview, Martine made it clear that everything at Sioux revolves around the employees.

"At Sioux, everything revolves around our employees," says Martine. “We share a passion for technology, want to enjoy our work and working here feels like being part of a family. This is a common thread running through everything we do in the field of employer branding and our promotional activities. What we say and show must be real. Authenticity is a cliché word, but that's what it's all about. If we promote Sioux at an event or such, one of our colleagues with a technical or IT background always comes along. "

“You want potential employees to experience what it's really like to work at Sioux. In this, the cooperation between the various departments in the company is of great importance. With our expressions and testimonials we want to show real stories and real projects. You can find these stories by working closely together with group leaders. Together we prepare a content calendar that serves as a guide for our story to the outside world. The great thing about this approach is that our people are also proud to show what they are working on. They are then also very willing to share content. That means you have about 700 ambassadors who want to tell your story. "

Informal and accessible way of getting to know the company
“Sioux also offers potential candidates the opportunity to experience what working at Sioux means in an informal and accessible way. We call that ‘proefzitten’, potential candidates can just come and have a look, walk around and experience the atmosphere. We announce these sessions through various channels. In addition, we organize substantive sessions on technical and IT topics for both our employees and external parties. In this way we create thought leadership. We also organize this type of tech sessions or events for other target groups such as students and children. The ultimate goal in this always is to reach potential (future) employees that match with our company.”

It is important that people feel at home
“When people choose us, they experience that working for Sioux feels like being part of a family. It is important that our national and international colleagues feel welcome and at home here. That's why we have an onboarding program and, in collaboration with Holland Expat Center South, we take care of the entire relocation so that they can focus on work and integration.”

Attention for international employees and spouses
When employees come to work here , they are linked to a buddy and we also have a Cultural Awareness program for both our international and Dutch employees. We pay special attention to partners and children of our international colleagues. For example, some of the spouses work here and also partner and children come to Sioux Labs during evenings that we organize for

Involve and engage influencers and other target groups
We focus not only on the target group of (potential) employees, but also on target groups that exert influence on this primary target group. For example, we organize a mechatronics competition for student teams. The final of that competition takes place during the Dutch Design Week, when the different teams present their concept. They have already worked on this throughout the year under the guidance of their teachers and our employees. This way both students and teachers get to know us. "

Questions from the audience

Is the spouse involved in preboarding?
Martine: we bring them into contact with Expat Spouses Initiative before they come to the Netherlands. We also pay special attention to the accompanying family members when they are here.

You indicate that everything is about people to you, but how do you really show that?
Martine: We let our people tell sincere stories, they are our ambassadors.

Do you exclude people?
Martine: All our expressions must already serve as a selection criterion. Stijn adds: by being very outspoken, you build a brand. When you have lovers and haters, you have built a brand. A good employer brand attracts the right people and retains the right people.

How do you see if new international employees match your corporate culture before they get here?
Martine: We look for people with the same attitude and also look at which cultures match our culture based on the Hofstede model.

Is video the holy grail?
Stijn: it is important to align your message and medium with the target group. In addition, it is advisable to ensure that you have several films and testimonials. You have to tell a full story.

Employee journey
Below you find an "employee journey" with examples of some channels and resources that the people who were present use to reach and retain their (future) employee.

Some answers per phase

Source, engage, select: LinkedIn feed, vacancies on own website, vacancies on job portals, testimonials, stories from own people, events, vacancies on BrainportEindhoven.com, active recruiters, interviews / selection interviews, unsubscribing personas, challenges / competitions, being present on content , subject related

Hire, preboarding, onboarding: Information, onboarding programs, sessions, events, budget programs,

Retention, seperate, reunite: Expert sessions, attention to total family, room to share passion for tech, exit conversations, alumni program.