Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Hoogopgeleide partners- kansrijke talentpool voor regionaal MKB

24 maart 2019

-For English read below-

Een internationale kenniswerker komt zelden alleen. Vaak reist een even zo hoogopgeleide en gedreven partner mee die zijn of haar carrière graag voortzet in de nieuwe woonomgeving. Dat leidt tot een kansrijke talentpool voor organisaties en met name het midden- en kleinbedrijf in Brainport Eindhoven, zo bleek tijdens de themabijeenkomst diversiteit en inclusiviteit die op woensdagavond 13 maart plaatsvond in de Ilse Wouters Academy in Eindhoven. Het mes snijdt bovendien aan twee kanten. Wanneer beide partners tevreden zijn, verhoogt dat hun verblijfsduur aanzienlijk.

De gemeente Eindhoven en het Expat Spouses Initiative ontwikkelden samen het Women for Women program dat spouses van internationale kenniswerkers koppelt aan regionale ambassadeurs die werkenvoor bedrijven en organisaties in Brainport Eindhoven. Gedurende een periode van drie maanden doorlopen de spouses de zoektocht naar een baan met de hulp van het ambassadeursnetwerk. De resultaten zijn bijzonder positief, tijdens de eerste editie vond maar liefst 89 procent van de deelnemers een baan. De tweede editie, die net is afgesloten, lijkt even vruchtbaar. De deelnemende spouses zijn volop in gesprek.

Spouses zijn vaak ongelooflijk getalenteerd
“De internationalisering van de regio is een goede ontwikkeling vanuit een economisch perspectief,” gaf de Eindhovense wethouder van Economie en Vestigingsklimaat Stijn Steenbakkers tijdens de bijeenkomst aan. “Dat betekent ook dat mensen zich thuis moeten voelen in de regio. Daar werken we op verschillende manieren aan en daar draagt dit programma ook zeker aan bij. Al zo’n ruim 30 spouses hebben baat gehad bij dit programma net als de regio. De spouses zijn vaak ongelooflijk getalenteerd en daarvan moeten we gebruikmaken.”

Drempels wegnemen
Ed Heerschap is coördinator van het Living In Program bij de gemeente Eindhoven dat is gericht op het creeëren van een gunstig leefklimaat voor internationale kenniswerkers. Samen met Kavitha Varathan, de oprichtster van het Expat Spouses Initiative startte hij het programma. “Ons doel is met name om drempels weg te nemen voor de spouses en dat werkt het best wanneer we daarin samenwerken met ervaringsdeskundigen.” 

Netwerk is essentieel
Eén van de voornaamste drempels in de zoektocht naar een baan is voor veel spouses het gebrek aan een netwerk. Iets waar ook Melanie Rinehart tegenaan liep nadat ze met haar echtgenoot vanuit Honkong naar Nederland verhuisde. “Ik solliciteerde op alle posities waarvoor ik aanmerking zou komen maar merkte dat ik echt een netwerk nodig had. Dat netwerken verliep ook nog heel anders dan in Hongkong. Mijn mentor was Linda van Steenhoven, directeur bij het Summa College, zij koppelde me aan haar netwerk en opende deuren zodat ik een uitdaging vond die aansluit bij mijn expertise en skills.”

Diversiteit en inclusiviteit essentieel voor innovatievermogen en aantrekkingskracht regio
Een andere ambassadeur van het programma is Ann Claessens, HR Program Manager bij Philips. Ze geeft aan dat diversiteit en inclusiviteit essentieel zijn voor het innovatievermogen en de aantrekkingskracht van de regio. “Philips heeft 9.000 medewerkers in de regio en in Eindhoven en Best tref je 82 nationaliteiten. We hebben deze internationals, en diversiteit in de breedste zin van het woord, hard nodig. Niet alleen om vacatures te vervullen maar om te kunnen innoveren. Verder wil de international van vandaag graag blijven, een dual career is niet alleen voor Nederlanders de standaard maar ook voor internationals. De kracht van partners benutten, biedt bedrijven volop kansen.”

Zie de volledige powerpoint slides die tijdens de avond werden getoond en kom meer te weten over het Expat Spouses Initiative.

Jobs for spouses – a two-way street 

Highly educated partners - a promising talent pool for regional SMEs

An international knowledge worker rarely comes to a country alone. Often an equally highly educated and ambitious partner comes along with him or her who also wants to continue his or her career in the new living environment. This leads to a promising talent pool for regional organizations and in particular small and medium-sized enterprises in Brainport Eindhoven. This was underlined during a theme meeting about diversity and inclusiveness that took place on Wednesday evening March 13th at the Ilse Wouters Academy in Eindhoven. Making use of the talent of these partners, moreover, is a two-way street. If both partners are satisfied, their stay rate improves considerably.

The city of Eindhoven and the Expat Spouses Initiative jointly developed the ‘Women for Women program’ that links partners of international knowledge workers to regional ambassadors who work for companies and organizations in Brainport Eindhoven. For a period of three months, the partners go through the job search process with the help of an ambassador’s network. The results are very positive: 89 percent of the participants found a job during the first edition. The second edition, which just ended, seems equally fruitful. The participants see a lot of possibilities and are in conversation with possible employers.

Spouses often are incredibly talented
"The increasing internationalisation of the Brainport Eindhoven region is a valuable trend seen from an economic perspective," says Stijn Steenbakkers who is Alderman for Economy and Business Climate at the city of Eindhoven. “That also means that it is important that people feel at home in the region. We work on this in various ways and this program certainly contributes to this goal. More than 30 participants have benefited from this program, just like the region. The spouses are often incredibly talented and we have to make use of them. " 

Remove thresholds
Ed Heerschap is coordinator of the Living In Program at the city of Eindhoven which aims at creating a favourable living environment for international knowledge workers. He started the program together with Kavitha Varathan, the founder of the Expat Spouses Initiative. "Our goal is in particular to remove barriers for the spouses and the best way of doing that is when we work with experienced experts in this." 

Network is important
For many participants, one of the main barriers in their job search is the lack of a network. Something which Melanie Rinehart also encountered after she and her husband moved to the Netherlands from Honkong. “I applied to several jobs that matched my profile but found out that I really needed a network. Networking in the Netherlands also was different from in Hong Kong. My mentor in the Women for Women program was Linda van Steenhoven, director at Summa College. She linked me to her network and that opened doors for me and helped me find a challenge that matches my expertise and skills.”

Diversity and inclusiveness essential for innovative capacity and attractiveness of the region
Another ambassador for the program is Ann Claessens, HR Program Manager at Philips. She indicates that diversity and inclusiveness are essential for the region’s innovative capacity and attractiveness. “Philips has 9,000 employees in the region and in our offices in Eindhoven and Best you find 82 nationalities. We desperately need these internationals, and diversity in the broadest sense of the word. Not only to fill in vacancies but to be able to innovate. Diversity is key to innovation. Furthermore, today's international knowledge workers want to stay, a dual career is not only the standard for Dutch people but also for internationals. We therefore, have to work together as companies to make use of the strength of spouses.”

You might also want to take a look at the slidedeck that was used during the evening or learn more about the Expat Spouses Initiative.