BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Invulling Regio Envelop onderdeel van bredere structurele aanpak

19 februari 2018

"Het is een goed teken dat het Kabinet met zijn brieven aan de Tweede Kamer onze propositie voor de Regio Envelop binnen het grotere verband plaatst van de Brainport Nationale Actieagenda die in het regeerakkoord staat genoemd om de Mainportstatus van Brainport Eindhoven verder uit te werken", laat John Jorritsma  – voorzitter van Stichting Brainport en burgemeester van Eindhoven – vandaag in een reactie weten op de Kamerbrieven van minister Schouten. 

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en verantwoordelijk voor de Regio Envelop, heeft vandaag twee brieven naar de Tweede Kamer gestuurd over de invulling van de Regio Envelop. Hiermee wordt de passage in het regeerakkoord bedoeld die gaat over de aanpak van regionale knelpunten: “In deze kabinetsperiode wordt in totaal 900 miljoen euro gereserveerd voor de aanpak van regionale knelpunten, waaronder nucleaire problematiek, ESTEC, Zeeland, Eindhoven, Rotterdam-Zuid en de BES-eilanden”. In de brief Stand van zaken Regio Envelop informeert zij de Kamer over de invulling van de Regio Envelop. In de brief Regio Envelop opgave Eindhoven gaat ze specifiek in op de inzet vanuit de Regio Envelop voor Brainport Eindhoven. 

Jorritsma: "De propositie voor de Regio Envelop die wij medio januari op verzoek van het Rijk hebben ingediend, bevat incidentele investeringen van 370 miljoen euro, waarvan de regio zelf 200 miljoen voor haar rekening neemt. De investeringen hebben een vliegwielfunctie; het is geld dat zich later dubbel en dwars uitbetaalt. Een eerste zet in de rug voor verschillende ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld het voorzieningenniveau zoals sport, cultuur en design. Deze investeringen zijn noodzakelijk voor het aantrekken, behouden en opleiden van talent, en dat is broodnodig om de technologisch-economische koppositie van Brainport Eindhoven in de mondiale economie te handhaven."

Het feit dat het Kabinet de propositie als onderdeel ziet van een bredere structurele aanpak, én dat op korte termijn een bestuurlijk overleg is aangekondigd, geeft vertrouwen dat de urgentie gedeeld wordt door het Kabinet. 

"Dat vertrouwen wordt nog versterkt omdat de Kamerbrieven spreken van randvoorwaarden in de vorm van aanwezigheid van co-financiering, een aanwezig zijnde triple-helixstructuur, dat de investeringen bovenregionaal effect hebben en er niet alleen economische doelen worden benoemd, maar ook die op het gebied van ondermeer leefbaarheid, sociale infrastructuur en voorzieningenniveau, economische structuurversterking, onderwijs en arbeidsmarkt, klimaat en energie en bereikbaarheid. Al deze elementen hebben we benoemd in onze propositie.

We trekken graag zo snel mogelijk de agenda’s om met de bewindspersonen te overleggen over de urgente opgaven die wij als Mainportregio hebben, ten behoeve van de gehele Nederlandse economie. En deze te adresseren via twee routes: de incidentele investeringen met de Regio Envelop, en structurele oplossingen via de route van de uitwerking van de Brainport Nationale Actieagenda."

De minister geeft in haar brief aan dat voor eind maart de omvang van de bijdrage, na verder overleg met de regio, zal worden vastgesteld.