Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Techpro kiest voor Brainport Industries Campus

11 april 2019

Techpro kiest voor Brainport Industries Campus

For English, please read below.

De eerste vestiging van Techpro Europe in Nederland komt op Brainport Industries Campus (BIC). Het bedrijf met het hoofdkantoor in Hong Kong maakt zelfklevende producten voor de optische en medisch-technologische industrie. Eindhoven kwam in beeld vanwege het op de hightech maakindustrie gerichte ecosysteem van de regio en de manier waarop dit zichtbaar is op BIC. Techpro neemt in september al zijn intrek op BIC.

Techpro maakt hoogwaardige klantspecifieke componenten geproduceerd uit zelfklevende materialen, schuim en folies. Het bedrijf richt zich zowel op de optische markt waarbij de producten worden ingezet tijdens het slijpen van lenzen, als op medische en andere hightech klanten waarvoor Techpro een klasse 7 cleanroom zal neerzetten op BIC. Met Techpro’s op maat gemaakte zelfklevende componenten kan de productie van bijvoorbeeld second-skin-producten of ultra dun high tech verpakkingsmateriaal worden vereenvoudigd. Techpro vestigt de (cleanroom)productie en de salesafdeling op BIC.

Frans Biegstraaten, managing director Europe van Techpro: “Van onze primaire lijst met potentiële klanten zit 90% in deze regio, ik kan ze bij wijze van spreken allemaal met de fiets bereiken. Na een gezamenlijke analyse met Brainport Development en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), werd de keuze dus heel gemakkelijk. De logica van dit ecosysteem is duidelijk en wij willen daar graag onderdeel van zijn. BIC heeft bovendien het voordeel van de directe toegang tot talent en de goede bereikbaarheid, zowel over de weg als door de lucht.”

Ferdinand Gremmen, directeur van SDK Vastgoed (VolkerWessels) en verantwoordelijk voor Brainport Industries Campus: “Techpro is een welkome toevoeging aan het toch al diverse aanbod dat we op BIC zien. We laten hiermee opnieuw zien dat internationale partijen de weg naar de campus weten te vinden. De specifieke expertise van dit bedrijf wordt alleen maar extra waardevol door het ecosysteem dat wij hier kunnen bieden. En daarmee doel ik zowel op de andere hightech bedrijven als op de aanwezigheid van Summa College.”

Frans Biegstraaten en Ferdinand Gremmen (Foto © Bart van Overbeeke)

Over Techpro Europe BV:

Techpro Europe BV, een 100% dochtermaatschappij van Techpro Group Ltd. gevestigd in Hong Kong, is een creative adhesive solution provider en een betrouwbare partner in de ontwikkeling van hoogwaardige componenten geproduceerd uit zelfklevende materialen, schuim en folies. Techpro biedt continu het hoogste niveau van kwaliteit en ondersteuning door een diepgaand inzicht in de behoeften van zijn klanten in combinatie met uitgebreide kennis van materialen, processen en toepassingen. Het bedrijf richt zich zowel op componenten voor de optische markt als op de medische en andere hightech klanten.

Op maat gemaakte zelfklevende componenten bieden een aantal voordelen voor productontwerpers en ingenieurs. Productontwerpen kunnen worden gestroomlijnd met onzichtbare verbindingen en de productie wordt eenvoudig gemaakt met gemakkelijk te hanteren componenten. Techpro’s zelfklevende onderdelen kunnen als unieke materialen worden ontworpen of voor gebruik in geautomatiseerde assemblageprocessen. Techpro Europe biedt hulp bij het ontwikkelen van  het juiste product met de juiste eigenschappen voor iedere toepassing, door mee te denken vanaf de ontwerp- en/of engineering fase. Zo komen de klant en Techpro samen tot het meest ideale product. Dat gaat van ontwerpconcepten en prototypes tot en met de uiteindelijke (massa)productie. Meer informatie: https://www.techpro-ad.com/

Over Brainport Industries Campus:

De Brainport Industries Campus is een ontwikkel- en productielocatie voor bedrijven en kennisinstellingen in de hightechsector. Elk gebouw biedt faciliteiten waarvan meerdere partijen gebruik kunnen maken. De inrichting kan eenvoudig worden aangepast aan de veranderende behoefte van gebruikers. BIC faciliteert haar huurders optimaal in samenwerking aan nieuwe productietechnieken. De campus is bovendien bedoeld om aan (internationale) bezoekers te tonen wat de maakindustrie in de regio te bieden heeft.

De Brainport Industries Campus ligt vlakbij Eindhoven Airport, de A2/N2 en het Beatrixkanaal. De totale oppervlakte is 200 hectare, waarvan een derde deel wordt bebouwd met vijf grote bedrijfsgebouwen. Brainport Industries Campus is een ontwikkeling en realisatie van SDK Vastgoed en is een samenwerking met overheden en industrie. Meer informatie op www.brainportindustriescampus.com. JLL heeft verhuurder Brainport Industries Campus geadviseerd bij deze transactie. Mocht u geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van BIC voor uw bedrijf, neem dan gerust contact op met Naomi Koppens of Koen der Kinderen van JLL via 040 - 2500 100. 

Erik Veurink, Ferdinand Gremmen, Frans Biegstraaten, Niels Langenhuizen en Ruben Fokkema (Foto © Bart van Overbeeke)

Bron: Innovation Origins

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Techpro chooses Brainport Industries Campus

Techpro Europe's first branch in the Netherlands will be located at Brainport Industries Campus (BIC). The company, headquartered in Hong Kong, produces self-adhesive products for the optical and med-tech industries. Eindhoven came into focus because of the region's ecosystem aimed at the high-tech manufacturing industry and the way in which this is visible at BIC. Techpro will move into BIC in September.

Techpro makes high-quality customer-specific components produced from self-adhesive materials, foam and foils. The company focuses on the optical market where the products are used during lens grinding, as well as on medical and other high-tech customers for whom Techpro will establish a class 7 cleanroom at BIC. Techpro's custom-made self-adhesive components can simplify the production of, for example, second-skin products or ultra-thin high-tech packaging material. Techpro will establish the (cleanroom) production and sales department at BIC.

Frans Biegstraaten, Managing Director Europe of Techpro: "90% of our primary list of potential customers is in this region. After a joint analysis with Brainport Development and the Brabant Development Agency (BOM), the choice for us became very easy. The effectivity of this ecosystem is clear and we would like to be part of it. BIC also has the advantage of direct access to talent and good accessibility, both by road and by air."

Ferdinand Gremmen, director of SDK Vastgoed (VolkerWessels) and responsible for Brainport Industries Campus: "Techpro is a welcome addition to our already diverse range of companies at BIC. We are once again demonstrating that international organisations are able to spot the campus. The specific expertise of this company will be enhanced by the ecosystem that we can offer here. And by this, I mean both the other high-tech companies and Summa College."

About Techpro Europe BV:

Techpro Europe BV, a 100% subsidiary of Techpro Group Ltd. based in Hong Kong, is a creative adhesive solution provider and a reliable partner in the development of high-quality components produced from self-adhesive materials, foam and foils. Techpro continuously offers the highest level of quality and support through an in-depth understanding of its customers' needs in combination with extensive knowledge of materials, processes and applications. The company focuses on components for the optical market as well as the medical and other high-tech customers.

Tailor-made self-adhesive components offer a number of advantages for product designers and engineers. Product designs can be streamlined with invisible joints and production is facilitated with easy-to-handle components. Techpro's self-adhesive parts can be designed as unique materials or for use in automated assembly processes. Techpro Europe offers assistance in developing the right product with the right properties for each application, by thinking along from the design and engineering phase. In this way, the customer and Techpro come together to create the most ideal product. This ranges from design concepts and prototypes to the final (mass) production. More information: https://www.techpro-ad.com/

About Brainport Industries Campus:

The Brainport Industries Campus is a development and production location for companies and knowledge institutions in the high-tech sector. Each building offers facilities that can be used by several parties. The layout can easily be adapted to the changing needs of users. BIC optimally facilitates its tenants in cooperation with new production techniques. The campus is also intended to show (international) visitors what the manufacturing industry in the region has to offer.

The Brainport Industries Campus is located near Eindhoven Airport, the A2/N2 and the Beatrix Canal. The total surface area is 200 hectares, a third of which will be developed with five large industrial buildings. Brainport Industries Campus is a development and realisation of SDK Vastgoed and is a collaboration with governments and industry. More information on www.brainportindustriescampus.com. JLL has advised Brainport Industries Campus with this transaction. If you are interested in the possibilities of BIC for your company, please contact Naomi Koppens or Koen der Kinderen at JLL: +31402500100.

Source: Innovation Origins