Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

UPS breidt Europees netwerk uit met hightech superhub in Brainport Eindhoven, Nederland

20 juni 2019

FOR ENGLISH SEE BELOW 


EINDHOVEN, 20 juni 2019 - UPS® (NYSE: UPS) heeft vandaag officieel een nieuwe geautomatiseerde vestiging voor het sorteren en bezorgen van pakketten geopend in Eindhoven. De nieuwe vestiging bevordert internationale handel en verbetert de pakketbezorging voor kleine en grote bedrijven. De superhub beslaat 27.000 vierkante meter - ongeveer vijf voetbalvelden - en is uitgerust met geavanceerde technologie die tot 29.000 pakketten per uur kan sorteren, met een mogelijkheid om op te schalen naar 40.000 per uur. De opening stond ook in het teken van het Women Exporters Program van UPS, dat onderdeel is van een groter project om de wereldwijde economie uit te breiden met 3 miljoen vrouwelijke exporteurs.

UPS opent hightech superhub in Eindhoven: vlnr. Nando Cesarone (President UPS International), Jim O’Gara (President UPS West Europe), Els Kerremans (eigenaar Typography Interiority), Roland Matthijssen (Circle of Honor chauffeur, UPS Eindhoven), Wolfgang Flick (former President UPS Europe), Ingrid van der Zalm (Small Business Marketing and Communications Director, UPS Europe), Lou Rivieccio (UPS President Europe)

''Superhubs zoals deze zijn game changers en zijn een stimulans voor onze Europese grensoverschrijdende connectiviteit, met name in de hightech regio waar Eindhoven zich bevindt. Dit is het snelst groeiende deel van het land waar alles draait om snelheid en betrouwbaarheid,'' zegt Nando Cesarone, directeur van UPS International. ''Deze hightech-vestiging zorgt voor snelle en efficiënte verbindingen met het slimme wereldwijde logistieke netwerk van UPS, waarin dagelijks 3% van het mondiale BBP omgaat. Wereldwijd gaat meer dan 80% van de technologische start-ups - die je kunt zien als micromultinationals - vanaf dag één internationaal omdat ze digitale platforms optimaal benutten voor onmiddellijke toegang tot wereldmarkten. En ons netwerk is een motor voor inclusieve handel die groei stimuleert vanuit alle delen van de economie, inclusief bedrijven van vrouwelijke ondernemers. Hun bedrijven zijn gemiddeld ruim 3,5 keer productiever dan bedrijven van vrouwelijke ondernemers die niet exporteren. Het is een investering die ons allemaal wat oplevert. Vrouwen kunnen ervoor zorgen dat tegen 2025 het mondiale BBP jaarlijks met $28 biljoen toeneemt.'' 

Brainport Eindhoven bevindt zich op een strategische locatie in een regio waar hightech en gezondheidszorg de belangrijkste sectoren zijn. De vestiging is een transithub voor goederen die in de regio worden getransporteerd en zorgt voor een snelle en betrouwbare goederenstroom tussen België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en het VK.

''Er is een groeiend aantal ondernemers in dit deel van Nederland dat over de grens actief is. Geautomatiseerde superhubs, zoals hier in Eindhoven, geven de snelle toegang tot Europa - en de wereld - die zij nodig hebben,'' aldus Stijn Steenbakkers, Wethouder van economie, Brainport en innovatie van Eindhoven. ''Nederlandse bedrijven, met name de hightechproductiebedrijven in Brainport Eindhoven, groeien sneller dan het Europees gemiddelde, omdat ze goed zijn in het vinden van markten voor hun producten. En natuurlijk moeten zij hun producten op de best mogelijke manier bij hun klanten krijgen. We zijn er trots op dat Brainport Eindhoven duidelijk naar voren komt als groeiregio voor Nederland en strategische locatie voor wereldwijde handel. De slimme logistieke verbindingen in dit deel van Europa zijn aantrekkelijk voor bedrijven die op zoek zijn naar kansen die een wereldwijd netwerk zoals UPS biedt.''

Duurzame groei staat in Nederland hoog op de economische agenda. UPS ondersteunt actief een meer inclusieve wereldwijde handel met een internationale inspanning om vrouwelijke ondernemers meer te leren over export door middel van hun Women Exporters Program. UPS richt zich op capaciteitsopbouw voor het MKB, met name het MKB van vrouwelijke ondernemers, en wil deze ondernemers helpen om hun concurrentiepositie te verstevigen als leveranciers en handelspartners van multinationals. 

De UPS Foundation werkt samen met het Internationaal handelscentrum (ITC) en SheTrades, het initiatief van ITC dat vrouwelijke ondernemers traint en wereldwijd in contact brengt met kopers. Via bijvoorbeeld SheTrades Argentina werkt UPS samen met het ministerie van Economische Ontwikkeling van Argentinië om workshops te organiseren voor vrouwelijke ondernemers om ze toegang te bieden tot markten, kennis en technische skills. In Nigeria, Vietnam, de VAE en Mexico worden vergelijkbare programma's opgezet. ITC en UPS streven ernaar om in 2021 3 miljoen vrouwen toegang te bieden tot de wereldwijde markt. Daarnaast organiseert UPS tussen juli en september een aantal trainingsseminars over export in Turkije voor vrouwelijke ondernemers, met Kadın Girişimciler Derneği (KAGIDER) en Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV).

UPS helpt ook bedrijven van alle formaten met het opzetten en onderhouden van toeleveringsketens van wereldformaat met naadloze internationale verbindingen. De nieuwe vestiging in Eindhoven heeft kilometers aan transportbanden en is uitgerust met de geautomatiseerde pakketsorteertechnologie van UPS voor een snellere pakkettenstroom in de vestiging. 

De nieuwe vestiging ter waarde van €130 miljoen is onderdeel van het meerjarige Europese investeringsplan van $2 miljard van het bedrijf. Dit plan is gericht op het moderniseren en uitbreiden van het netwerk van UPS in heel Europa. In de afgelopen vier jaar is de benodigde tijd voor transport van Nederland naar 25 Europese landen met wel een dag afgenomen en dit heeft ook bijgedragen aan de steeds grotere grensoverschrijdende Europese connectiviteit van UPS. 

Als onderdeel van een bredere transformatiestrategie geeft UPS prioriteit aan middelen en investeringen die gericht zijn op het grootste strategische voordeel en rendement op de lange termijn voor de aandeelhouders. Begin 2017 maakte het bedrijf zijn plannen bekend voor uitgebreide upgrades aan zijn slimme wereldwijde logistieke netwerk, met een verhoging van capaciteit en efficiency door gebruik van geavanceerde processen, informatietechnologie en automatisering. Sterk geautomatiseerde superhubs met een hoge capaciteit zoals die in de nieuwe vestiging in Eindhoven bieden meer mogelijkheden voor het stroomlijnen van toenemende werkvolumes. 

UPS is sinds 1985 in Nederland actief en heeft momenteel 16 vestigingen in het hele land. In de omgeving van Eindhoven, in Venlo en Roermond, heeft UPS 66.000 vierkante meter aan speciale gezondheidszorgvestigingen waar het bedrijf klanten diensten biedt zoals temperatuurbeheersing, een formeel kwaliteitsbeheersysteem en een complianceprogramma. 

Over UPS

UPS (NYSE: UPS) is toonaangevend op het gebied van logistiek en biedt een breed scala aan oplossingen, waaronder het transport van pakketten en vracht, het faciliteren van internationale handel en het inzetten van geavanceerde technologie om de zakelijke wereld efficiënter te beheren. Het hoofdkantoor van UPS is gevestigd in Atlanta (VS) en het bedrijf is actief in meer dan 220 landen en gebieden wereldwijd. Meer informatie over het bedrijf is te vinden op ups.com of pressroom.ups.com en de bedrijfsblog is te vinden op longitudes.ups.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH

UPS UPGRADES EUROPEAN NETWORK WITH TECH-DRIVEN DUTCH SUPERHUB IN BRAINPORT EINDHOVEN

EINDHOVEN, the Netherlands, June 20, 2019 - UPS® (NYSE: UPS) today officially opened a new automated package sorting and delivery facility in Brianport Eindhoven, the Netherlands, which facilitates cross-border trade while enhancing package delivery service for businesses small and large. The 27,000 square meter superhub – approximately five football fields in size – is equipped with advanced technology that can sort up to 29,000 packages per hour, with the potential to expand to 40,000 per hour. The opening also highlights UPS’s Women Exporters Program, part of a wider project to add 3 million women exporters to the global economy.


UPS opens hightech superhub in Eindhoven: Nando Cesarone (President UPS International), Jim O’Gara (President UPS Western Europe), Els Kerremans (owner Typography Interiority), Roland Matthijssen (Circle of Honor driver, UPS Eindhoven), Wolfgang Flick (former President UPS Europe), Ingrid van der Zalm (Small Business Marketing and Communications Director, UPS Europe), Lou Rivieccio (UPS President Europe)

“Superhubs like this one are game changers and drive our European transborder connectivity, especially in the tech corridor where Eindhoven sits, the fastest growing part of the country where speed and reliability count,” said Nando Cesarone, President, UPS International. “This tech-enabled facility provides fast and efficient connections to UPS’s smart global logistics network that moves 3% of the world’s GDP every day. Worldwide, more than 80% of tech start-ups are global from day one – they’re micro-multinationals – because they leverage digital platforms for instant access to world markets. And our network is an engine for inclusive trade that enables growth from all parts of the economy, including women-owned businesses. Their businesses are, on average, more than 3.5 times more productive than those not exporting. There is a return on investment waiting for us all: Women hold the potential to increase global annual GDP by $28 trillion by 2025.”

Brainport Eindhoven is strategically located in a region whose key industries include high tech and healthcare. The facility is a transit hub for goods traveling through the region and helps ensure the fast and reliable flow of goods between Belgium, France, the Netherlands, Germany and the UK.

“With the growing number of entrepreneurs in this part of the Netherlands looking to seize cross-border opportunities, automated superhubs like the one here in Eindhoven give them the quick access to Europe – and the world – that they demand,” said Stijn Steenbakkers, Vice Mayor of Eindhoven. “Dutch businesses, and especially the high-tech manufacturing companies in Brainport Eindhoven are growing faster than the European average because they are good at finding markets for their products. And of course they need to get their products to their clients the best way possible. We are naturally proud to see further endorsement of Brainport Eindhoven as a growth region for the country and a strategic location for global trade. The smart logistics connections in this part of Europe are attractive to companies looking for the opportunities that a global network like UPS’s offers.”

Part of the economic agenda in the Netherlands focuses on sustainable growth. UPS actively supports more inclusive global trade with an international effort to help women business owners learn more about exporting. It’s called the UPS Women Exporters Program. UPS is focused on capacity-building for small and medium enterprises or SMEs, especially women-owned SMEs, to help them become more competitive suppliers and trade partners with multinationals.

The UPS Foundation is partnering with the International Trade Centre (ITC) and their SheTrades initiative, which helps to train and connect women entrepreneurs with buyers around the world. For example, through SheTrades Argentina, UPS will work with Argentina’s Department of Economic Development to establish workshops to provide access to markets, knowledge and technical proficiency to women entrepreneurs. Similar programs are underway in Nigeria, Vietnam, the UAE and Mexico. ITC and UPS aim to connect 3 million women to the global marketplace by 2021. In addition, UPS is organizing a July-September series of export training seminars in Turkey for female entrepreneurs with Kadın Girişimciler Derneği (KAGIDER) and Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV).

UPS is also helping businesses of all sizes to build and maintain world-class supply chains with seamless international connections. The new facility in Eindhoven has miles of conveyors and is equipped with UPS’s automated package sorting technology to increase the speed of packages moving through the facility.

The new €130 million facility is a part of the company’s multi-year, $2 billion European investment plan, which aims to modernize and expand the UPS network across the continent. Over the past four years, ground time in transit reductions of up to one day from the Netherlands to 25 European countries have made further contributions to UPS’s ever-increasing European transborder connectivity.

As part of its wider transformation strategy, UPS is prioritizing resources and directing investment for the greatest strategic benefit and long-term shareholder return. Early in 2017, the company announced plans for extensive upgrades to its smart global logistics network, enhancing capacity and efficiency through the use of state-of-the-art processes, information technology and automation. Highly automated, high-capacity superhubs like the new Eindhoven facility create more options to manage growing operating volumes. 

UPS has been offering service in the Netherlands since 1985 and currently has 16 facilities across the country. Near Eindhoven, UPS has 66,000 square meters of dedicated healthcare facilities in Venlo and Roermond, offering customers services such as temperature control, a formal quality management system and a compliance program.

About UPS

UPS (NYSE: UPS) is a global leader in logistics, offering a broad range of solutions including transporting packages and freight; facilitating international trade, and deploying advanced technology to more efficiently manage the world of business. Headquartered in Atlanta, USA, UPS serves more than 220 countries and territories worldwide.  The company can be found on the web at ups.com or pressroom.ups.com and its corporate blog can be found at longitudes.ups.com