Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Voorzieningenniveau Brainport Eindhoven krijgt een boost door Regio Deal

22 maart 2019

5 nieuwe projecten Regio Deal Brainport Eindhoven van start 

Na de start van de eerste 13 projecten uit de Regio Deal Brainport Eindhoven in 2018, zijn nu financiële bijdragen toegekend voor 5 nieuwe projecten ter versterking van de economische kracht van Brainport Eindhoven. Een groot deel van de projecten moet bijdragen aan het voorzieningenniveau van de regio; een bepalende factor voor de aantrekkingskracht op talent. Met investeringen uit de Regio Deal kunnen de cultuur- en sportvoorzieningen meer in overeenstemming worden gebracht met de internationale concurrentiepositie van de regio.  

In totaal wordt de komende vier jaar via de Regio Deal 130 miljoen euro door het kabinet en 240 miljoen euro door de regio zelf geïnvesteerd in het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven. Dat gebeurt via de drie pijlers van de Regio Deal, te weten ‘Onderscheidend voorzieningenaanbod’, ‘Aantrekken en behouden talent’ en ‘Innovaties met maatschappelijke impact’. De Regio Deal Brainport Eindhoven heeft een looptijd van 4 jaar, met een uitloop voor de uitvoering van de projecten van 4 jaar.  

Projecten 
Een prettige leefomgeving voor de inwoners en een goed economisch vestigingsklimaat is van groot belang voor de ontwikkeling van de regio. De projecten die nu een financiële bijdrage hebben ontvangen vanuit de Regio Deal Brainport Eindhoven moeten hieraan bijdragen. In de huidige besluitvormingsronde zijn 5 nieuwe en 3 ‘vervolgfinancieringen’ toegekend. Voor de 5 nieuwe projecten is in totaal bijna 1 miljoen euro toegezegd, waarbij in sommige gevallen nog sprake is van een deelaanvraag voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek.  

Onderscheidend voorzieningenaanbod  Aantrekken en behouden talent
Dedicated Conference Center
(haalbaarheidsonderzoek)
  Vergroten zichtbaarheid start-ups
Versterking evenementen: DTW
Versterking evenementen: Glow
Designmuseum/futurelab (‘Evoluon 2.0’)
(haalbaarheidsonderzoek)


Naast de 5 nieuwe projecten, zijn er ook vervolgfinancieringen toegekend voor de projecten ‘Accommoderen onderwijs groei en ontwikkelen hybride leeromgevingen’, ‘Services Holland Expat Center South’ en ‘PhotonDelta’. In totaal gaat het om ruim 17 miljoen euro voor deze 3 projecten. 

Verankering in de regio en internationale ambities 
Monique de Wit, projectleider Dutch Technology Week (projectaanvraag DTW): “Sinds 2012 is DTW met ruim 50 events en 38.000 bezoekers vooral in Brainport Eindhoven het podium voor technologie. Doel van DTW is het versterken van de Nederlands hightech sector waarbij talent centraal staat. Willen we nog beter aan deze doelstellingen kunnen voldoen, dan is een landelijke en internationale uitstraling en aantrekkingskracht onontbeerlijk. Daarnaast is het nodig dat de DTW in eigen regio nog beter verankerd wordt. Nu al doen veel bedrijven uit de regio mee aan bijvoorbeeld de High Tech Ontdekkingsroute, maar dit kan nog beter. Met de bijdrage uit de Regio Deal kunnen we stappen zetten.”  

Uithangbord voor Nederland 
Sandra Koster, Economie & Cultuur Gemeente Eindhoven (projectaanvraag designmuseum): “In Nederland ontbreekt een plek waar Nederlands design permanent getoond en geduid wordt. Met de financiële bijdrage uit de Regio Deal gaan we verkennen wat de mogelijkheden hiervoor zijn in Brainport Eindhoven. Een internationale labervaring waarin de Nederlandse ontwerptraditie en ontwikkelkracht van Dutch design continu wordt gepresenteerd, getoond, ontwikkeld, onderzocht, gemaakt en ervaren. Dé plek waar Brainport Eindhoven de toekomst maakt én viert als uithangbord voor Nederland.” 

Klik hier voor een overzicht en omschrijving van alle toegekende projecten 

Brainport Nationale Actieagenda 
De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert met een financiële impuls van €370 miljoen als vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda (BNA). Met de langjarige samenwerking tussen Rijk en regio in het kader BNA, zetten Rijk en regio samen in op het versterken van de economische kracht van de regio. Aan regiozijde werken Provincie Noord-Brabant, 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven en Stichting Brainport met zijn kennisinstellingen, bedrijven en overheden samen. Rijk en regio richten zich op het aanpakken van knelpunten (tekort aan talent en achterblijvend vestigingsklimaat) en benutten van kansen (kennis, innovatie & ondernemen, digitalisering en maatschappelijke innovaties).  

Foto: Bart van Overbeeke