BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Brainport Nationale Actieagenda

Samen maken we de toekomst van Nederland

Brainport Eindhoven kent de sterkste concentratie van kennisintensieve maakindustrie in Nederland. De regio heeft zich de afgelopen vijftien jaar ontwikkeld tot een krachtige economische motor van Nederland, waarin kennis en talent de brandstof vormen voor technologische innovatie en nieuwe business. Volgens velen is Nederland dankzij de inspanningen van Brainport sterker uit de economische crisis gekomen. De regio zorgt voor veel werkgelegenheid en levert baanbrekende oplossingen voor grote uitdagingen waar de wereld voor staat: energietransitie, een gezonde samenleving en duurzame mobiliteit. Brainport is met haar sterke positie in sleuteltechnologieën dan ook van doorslaggevend belang om de Nederlandse economie naar een ‘next level’ te brengen. Dat kan Brainport niet alleen. 


Om de steeds hevigere concurrentie om kennis en talent met grootstedelijke technologieregio’s - zoals Stockholm, München, Singapore en San Francisco - aan te kunnen gaan, hebben we een flinke impuls nodig. Alleen door samen op te trekken kan Brainport ervoor zorgen dat Nederland één van de meest concurrerende landen van de wereld blijft! 

Downloads

Download Brainport Nationale Actieagenda
Download propositie Brainport Eindhoven voor regio-enveloppe


Video over dromen

Welke investeringen zijn er nodig om Nederland naar een next level te brengen? Lex Hoefsloot (Lightyear), Marc Hendrikse (NTS Group) en Kris de Prins (Holland Expat Center South) vertellen over hun dromen en wat er nodig is om deze te realiseren. 


Wat we bijdragen

Kennis en talent vormen belangrijke pijlers onder de Nederlandse economie. De hightech maakindustrie en de kennisintensieve producten die daaruit voortkomen, zijn de basis van het nationale verdienmodel. Vanuit een sterk industrieel verleden is een groot deel van de kennisintensieve maakindustrie van Nederland in Brainport Eindhoven gevestigd. De regio heeft daardoor een spilfunctie voor de industrie in ons land. Meer dan een kwart van de Nederlanders heeft hierdoor werk. Door in een open samenwerking nieuwe producten te onderzoeken, te ontwikkelen, te ontwerpen, te fabriceren en te verkopen hebben we een uitzonderlijk groot ‘zelfscheppend vermogen’. We zorgen daarmee niet alleen voor veel economische groei en werkgelegenheid, maar we leveren ook een belangrijke bijdrage aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen waar Nederland – en de wereld – voor staan.


Wat er nodig is

Talent

Als technologie de oplossingen voor de toekomst van Nederland biedt, is talent onze brandstof. In Brainport zijn we ons hiervan goed bewust. We zijn verwikkeld in een mondiale ‘battle for talent’. Om aan de vraag van de kennisintensieve industrie te kunnen voldoen is fors meer talent nodig, zowel ´knappe koppen als gouden handjes´. Dat doen we door ons primair en voortgezet onderwijs sterk te vernieuwen. Door werknemers doorlopend bij te scholen, zodat zij blijvend inzetbaar zijn in een steeds veranderende arbeidsmarkt. Door de populatie van technologie- en ICT-studenten te laten verdubbelen op alle niveaus en door internationaal talent aan te trekken. We sluiten ons daarom ook aan bij het Nationaal Akkoord ‘Werken, Leren, Groeien’ en pleiten voor continuering van de 30% regeling voor internationale kenniswerkers. We staan als Brainport voor grote uitdagingen om onze economische motor met talent als brandstof draaiende te houden.

Kennis

Als er iets is dat Brainport kenmerkt, dan zijn het wel innovatie en technologieontwikkeling. Kennis is onze drijvende kracht. Er vindt veel onderzoek plaats, publiekprivate onderzoeksinitiatieven zijn internationaal onderscheidend en veel innovatieve oplossingen worden als eerste toegepast in Nederland. Om blijvend internationaal toonaangevend te kunnen zijn is het heel hard nodig dat de Nederlandse overheid structureel minimaal 1 miljard euro extra gaat investeren in onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast introduceren wij een nieuwe werkwijze om kennis sneller tot waarde te laten komen.

Ondernemerschap

Om kennis tot waarde te laten komen is ondernemerschap nodig. Brainport biedt veel mogelijkheden voor startups, scale-ups en grote bedrijven. Fiscale regelingen voor onderzoek en ontwikkeling, zoals de WBSO, zijn daarbij essentieel en moeten worden voortgezet. Ons ecosysteem vraagt erom internationaal goed te worden gepositioneerd om buitenlandse investeerders aan te trekken. We maken ons daarnaast klaar voor een stortvloed aan digitale ontwikkelingen en technologieën die op ons af komt. Dat doen we door niet alleen de koplopers, maar juist een brede groep aan industriële maakbedrijven te verbinden aan Smart Industry ontwikkelingen, zoals 3D-printen en robotisering.

Vestigingsklimaat

Om ook op langere termijn studenten, kenniswerkers en bedrijven aan Brainport te kunnen binden, is een aantrekkelijk vestigingsklimaat essentieel. We voorzien dat Brainport in 2030 een arbeidsmarktbereik heeft van twee miljoen mensen, een verdubbeling van de huidige situatie. Alleen dan kunnen we aan de groeiende vraag van bedrijven voldoen. Om dit te realiseren zal het vestigingsklimaat moeten worden versterkt, bovenop de inhaalslag die dringend nodig is. Het voorzieningenaanbod is veel te beperkt, de internationale bereikbaarheid schiet te kort en de toplocaties zijn niet goed ontsloten.

Wat we samen doen

Bovenstaande ontwikkelingen en bijpassende investeringen zijn voor ons geen keuze. Wie het belang van de hightech maakindustrie, en daarmee van talent en kennis erkent, kan niet anders dan onze stellingname steunen dat een impuls nodig is om ook langere termijn een rol van betekenis te kunnen spelen. Om zo onze economische groei te continueren, banen voor ‘knappe koppen en gouden handjes’ te realiseren én minstens zo belangrijk, bij te dragen aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. Om daarmee niet alleen Nederland, maar een wereld met op termijn 9 miljard mensen, vooruit te helpen. Veel doen we zelf en waar mogelijk pakt de regio haar rol. Voor investeringen die voorbij de regionale kerntaken gaan, zoals kennisinvesteringen, doen wij echter een beroep op het Rijk. En wij verwachten ook écht dat een Rijksoverheid die onze ambities en doelen steunt, hierin nadrukkelijk de lead neemt en ons in staat stelt om onze rol goed te vervullen. Op een aantal opgaven wordt al goed samengewerkt tussen Rijk en regio, maar onze agenda vraagt om versterking, versnelling en een hoger ambitieniveau. Binnen een half jaar moet er een concrete, offensieve aanpak met budget liggen voor versterking van het verdienvermogen en de internationale concurrentiepositie van Brainport, als één van de drie economische kerngebieden van Nederland.

Onze input voor de Brainport Nationale Actieagenda operationaliseert de investeringen die nodig zijn voor verdere versterking van het concurrentie- en verdienvermogen van Brainport Eindhoven als centrum van dekennisintensieve maakindustrie van Nederland. Dit vraagt een totaalinvestering van 10,5 miljard euro van 2017 tot en met 2021. Dit is vergelijkbaar met wat de hightechbedrijven in Brainport Eindhoven investeren in onderzoek en innovatie: 2,5 miljard euro op jaarbasis. Daarbij zal 20% van de additionele investeringen worden gedragen door de private sector. De noodzakelijke additionele investering van publieke zijde bedraagt 8,3 miljard euro. Dat komt neer op een publieke investering van 1,6 miljard euro per jaar om de kracht van Brainport Eindhoven voor Nederland maximaal te benutten.


Brainport testimonials


Chris Hoornaert - Ambassador Belgium The Hague: “As neighbours we welcome the ambition of the Brainport area to invest into the future. Further efforts are needed to make it a place where international projects can flourish, where cross border investment is an additional opportunity and where the impulse contributes to the regional and European society of the future.