Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Innovatie in onderwijs en arbeidsmarkt

Heb je vragen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt?

neem dan contact op met…
Yvonne van Hest
Programmamanager People (Brainport Development)

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Er lijkt zich niet eerder een tijd te hebben voorgedaan die op zoveel fronten zo disruptief is. Brainport wil voorop blijven lopen als innovatieve hightech regio. Menselijk kapitaal is daarbij een cruciale succesfactor. We moeten nieuwe wegen inslaan om ervoor te zorgen dat werkgevers op het juiste moment over de juiste talenten kunnen beschikken. De urgentie hiervoor is groot. Anders durven kijken, nieuwe dingen durven doen en onbegaande paden bewandelen. Het Technologiepact Brainport Next Generation laat onze nieuwe route naar de toekomst zien.

URGENTIE VOOR EEN NIEUWE AANPAK

Anders durven kijken, nieuwe dingen durven doen en ongebaande paden bewandelen. Het Technologiepact Brainport Next Generation laat onze nieuwe route naar de toekomst zien.

We zijn goed op weg, maar willen we voorop blijven lopen als Brainport regio dan moet er meer gebeuren. Lopende projecten aanpassen aan het gedachtengoed van Brainport Next Generation. En vooral ook die onderwerpen rondom onderwijs en arbeidsmarkt aanpakken, waarop we de afgelopen periode nog onvoldoende vooruitgang hebben geboekt. Dit geldt vooral voor de thema’s leven-langleren en flexibilisering van de arbeidsmarkt. We zien bijvoorbeeld dat flexibele inzet van medewerkers beter moet worden gecombineerd met de behoefte aan werkzekerheid. Traditionele modellen zijn niet langer toereikend.

EXPERIMENTEN

We gaan nu nog verder om extra vernieuwing in onderwijs en arbeidsmarkt te realiseren. Via zorgvuldig opgezette experimenten worden nieuwe situaties gecreëerd op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt. Tijdens de verschillende fasen van een experiment worden effecten aangetoond en geanalyseerd. Waar nodig worden deze aangepast. Zo wordt via een nieuwe manier van 'trial & error' samengewerkt. Vanzelfsprekend blijven we intensief samenwerken met de Rijksoverheid en het nationale Techniekpact, omdat sommige zaken beter op landelijk niveau kunnen worden aangepakt, zoals het professionaliseren van docenten.

WAT IS ER NODIG?

  • Meer aandacht voor ondernemende, onderzoekende en ontwerpende vaardigheden (3-O leren) in primair, voortgezet en hoger onderwijs
  • Meer aandacht voor technologie, ondernemerschap en creativiteit in opleidingen
  • Meer integratie en herhaling van de fasen kiezen-leren-werken
  • Meer aansluiting tussen talenten van mensen en vraag van werkgevers
  • Meer aantrekken en behouden van (inter) nationale studenten, vakmensen en kenniswerkers met specifieke profielen die in onze regio schaars zijn

Dit vraagt om meer adaptiviteit van onderwijs, leerlingen, studenten, werkgevers, werknemers, werkzoekenden en overheden.

TECHNOLOGIE IS NOODZAKELIJK VOOR IEDEREEN

Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller, waardoor automatisering en digitalisering verder verweven raken in alle sectoren. Het is doorgedrongen tot in de haarvaten van de economie en maatschappij. Dat betekent dat er straks nog nauwelijks opleidingen en beroepen zullen zijn die niet iets met technologie en ICT te maken zullen hebben. De eenzijdige nadruk op het vergroten van de instroom in technische opleidingen is achterhaald. Het hele onderwijs moet doorspekt zijn van technologie, ICT en nieuwe vaardigheden en ontwikkelingen. Alleen op deze manier bereiden we onze kinderen voor op hun toekomst in een snel veranderende wereld.

KIEZEN-LEREN-WERKEN IS EEN CONTINU PROCES

Waar voorheen vaak strikte scheidingen lagen in een mensenleven tussen kiezen, leren, werken en met pensioen gaan, zullen deze fasen steeds meer in elkaar overvloeien en wisselen. Als we leren, werken we al vaak; als we werken zullen we bij moeten blijven leren. Als we de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, wordt de scheidslijn tussen werk en pensioen minder scherp en blijven we nog werk verrichten. Dit vraagt een enorm aanpassingsvermogen van mensen, werkgevers en onderwijsinstellingen. Een ‘leven lang leren’ is geen begrip waar we alleen over praten, maar een onmisbaar onderdeel van het werknemer- en werkgeverschap. Een houding die integraal toegepast moet worden als Brainport haar economische slagkracht wil behouden. Zeker als mensen de komende decennia langer aan het arbeidsproces zullen moeten deelnemen. Mensen doorlopend scholen om ze minimaal 50 jaar lang inzetbaar te houden. Dat is de uitdaging.

BLIJVENDE SCHAARSTE EN MISMATCH OP DE ARBEIDSMARKT

De laatste jaren ontstaat er een steeds grotere mismatch op de arbeidsmarkt. De werkloosheid neemt gemiddeld toe en het aantal vacatures stijgt. Dat betekent dat we moeten proberen de talenten van mensen die nu niet aan de arbeidsmarkt deelnemen te matchen met de behoefte vanuit de werkgevers. Daarnaast zien we dat een aantal specifieke functieprofielen schaars zullen blijven, waardoor we kennis uit het buitenland moeten blijven aantrekken en behouden.